dr Maciej Dybowski

Stanowisko: adiunkt
Praktyka zawodowa: Of Counsel

E-mail: dybowski@amu.edu.pl
Dyżury: poniedziałek, 13.45-14.30, pok. 202 CI
wtorek, 12.30-13.15, pok. 202 CI

Zainteresowania naukowe: pragmatyzm, filozofia języka, filozofia praw człowieka


SYLWETKA NAUKOWA

I. Wykształcenie

2012: uzyskanie tytułu magistra filozofii, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego;
praca: „Normatywność semantyczna w myśli Roberta Brandoma”, napisana pod kierunkiem prof. Andrzeja J. Nowaka
2005:
uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UAM; dysertacja: „Pojęcie, źródła i funkcje praw fundamentalnych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”, napisana pod kierunkiem prof. Sławomiry Wronkowskiej
2000: uzyskanie tytułu magistra prawa, Wydział Prawa i Administracji UAM; praca: „Ronalda Dworkina koncepcja zasad prawa”, napisana pod kierunkiem prof. Sławomiry Wronkowskiej

II. Pełnione funkcje

od 2015: Członek Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
od 2015: Członek Rady Naukowej pisma filozoficznego „International Journal of Polian Studies
od 2014: Opiekun Koła Naukowego Teorii i Filozofii Prawa im. Zygmunta Ziembińskiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM
od 2014: Członek Komitetu Redakcyjnego pisma „Acta Humana” (Budapeszt)
2014-2018: Sekretarz i członek Prezydium Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR
2012-2016: Członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich UAM
2006-2010: Sekretarz Redakcji czasopisma „Ius et Lex

III. Doświadczenie prawnicze

2007–2012: członek Rady Zarządzającej Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu
2006–2010: doradca Rzecznika Praw Obywatelskich

IV. Publikacje

IV.1. Monografie

 1. (z M. Romanowskim) O trudnych przypadkach w filozofii prawa. Studia z antropologii filozoficznej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015.
 2. Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS, Wydawn. C.H. Beck, Warszawa 2007.

IV.2. Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

 1. (z W. Dzięgielewską i W. Rzepińskim), Game analogy in law reconsidered: is evidence at stake?, Synthese 2022, z. 200, nr art. 517. 
 2. Zygmunt Ziembiński (1920-1996), w: F. Longchamps de Bérier, R. Domingo (red.), Law and Christianity in Poland. The Legacy of the Great Jurists, Routledge, Londyn-Nowy Jork 2022, s. 231-246.
 3. A Good Enough (Meta) Theory of Evidence in Law: An Inferentialist Account, w: M. Dybowski, V. Klappstein (red.), Theory of Legal Evidence-Evidence in Legal Theory, Springer, Cham 2021, s. 87-118.
 4. Remarks on the Pragmatic Role of Legal Definitions in the Derivational Theory of Legal Interpretation, w: M. Smolak, P. Kwiatkowski (red.), Poznań School of Legal Theory, Brill-Rodopi, Leiden 2020, s. 350–364.
 5. Criticism of classical pragmatism: the unknown origins of Czesław Znamierowski’s theory and philosophy of law, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2020, z. 1, s. 25-39.
 6. Dignity’s Role in Legal Reasoning, w: M. Dybowski, R. G. Perez (red.), Globalisation of Law. The Role of Human Dignity, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra 2018
 7. Articulating Ratio Legis and Practical Reasoning, w: M. Dybowski, V. Klappstein (red.), Ratio Legis. Philosophical and Theoretical Perspectives, Springer, Heidelberg 2018, s. 29-55.
 8. O intuicji w analitycznych teoriach prawa, Avant 2018, nr 1, s. 31-45.
 9. Transition to Democracy and Determinacy of Legal Concepts. A Brandomian Semantics View, w: B. Fekete, F. Gárdos-Orosz (red.), Central and Eastern European Socio-Political and Legal Transition Revisited, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2017, s. 57-74.
 10. Teoria prawa wobec wyzwań pragmatyzmu analitycznego, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2017, nr 1, s. 17-33.
 11. Uwagi o pragmatycznej roli definicji legalnych w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, w: M. Hermann, S. Sykuna (red.), Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy, Wydawn. C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 115-130.
 12. Art. 80 Konstytucji RP, w: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz art. 1-86, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1849-1857.
 13. Art. 208-212 Konstytucji RP, w: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz art. 87-243, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1421-1450.
 14. Cele prawowite w klauzuli limitacyjnej a dobro wspólne w polskim porządku konstytucyjnym, w: M. Smolak (red.), Wykładnia Konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 161-180.
 15. (z M. Romanowskim) Próba interpretacji koncepcji prawa globalnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, z. 4, s. 41-54.
 16. Do the Deceased Have Rights?, w: J. Carby-Hall (red.), Essays on Human Rights, Ius et Lex, Warszawa 2014, s. 181-191.
 17. Czesława Znamierowskiego koncepcja władzy jako łącznego stanowienia norm, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, z. 1, s. 43-56.
 18. Dysfunkcjonalność polskiego wymiaru sprawiedliwości, w: J. Kochanowski, M. Kuruś (red.), Quo vadis Polonia? W drodze do demokratycznego państwa prawa. Polska 1989-2009, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2010, s. 163-177.
 19. Law and Biotechnology, w: J. Stelmach, M. Soniewicka, W. Załuski (red.), Studies in the Philosophy of Law. Legal Philosophy and the Challenges of Biosciences, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 55-63.
 20. Uwagi o możliwości stworzenia nowego modelu władzy sądowniczej, w: W. Staśkiewicz, T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalność w prawie, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 510-517.
 21. Wybrane nurty współczesnej krytyki koncepcji praw podstawowych Roberta Alexy’ego, w: J. Zajadło (red.), Dziedzictwo i przyszłość. Współczesna niemiecka filozofia prawa, T. III, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2010, s. 185-204.
 22. Interpretacja i argumentacja. Niektóre etyczne aspekty uzasadnienia sądowego, w: P. Steczkowski (red.), Etyka. Deontologia. Prawo, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 160-177.
 23. Robert Alexy – niepozytywistyczna filozofia prawa, w: J. Zajadło (red.), Przyszłość dziedzictwa. Współczesna niemiecka filozofia prawa, T. II, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2008, s. 29-60.
 24. Funkcja aksjologiczna praw fundamentalnych w porządku prawnym Unii Europejskiej, w: J. Sobczak, A.W. Mikołajczak (red.), Zderzenie czy dialogpaństw narodowych w Europie, Wydawnictwo Naukowe WPPiD UAM,
  Poznań 2008, s. 109-122.
 25. Fundamental Rights in the Jurisprudence of the European Court of Justice and the Policy-Making Role of the Court, w: L. Jesień (red.), Modes and Methods of European Union Activity, Wyd. Tischner European University, Kraków 2008, s. 61-76.
 26. Zasady traktatowe w prawie wspólnotowym a władza sądownicza jako problem nauki prawa, w: P. Wiliński, O. Krajniak, B. Guzik (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, T. IV, Wydział Prawa i Administracji UAM, Poznań 2007, s. 15-22.
 27. Modernizacja a polskie prawo po 1989 roku. Zmiany w prawie czy zmiana prawa?, w:  J. Kloczkowski, M. Szułdrzyński (red.), Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków 2006, s. 224-242.
 28. Persons and Acting in Criminal Law and Human Rights, w: M. Królikowski (red.), Democratic Criminal Justice, Wydawn. C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 81-87.
 29. Oddziaływanie praw fundamentalnych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na kompetencje prawodawcy wspólnotowego i prawodawcy krajowego, w: P. Wiliński, O. Krajniak, B. Guzik (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, T. III, Wydział Prawa i Administracji UAM, Poznań 2006, s. 215-228.
 30. Prawa fundamentalne a gospodarcze i polityczne cele integracji europejskiej. Uwagi na kanwie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w: P. Wiliński (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, T. I, Wydział Prawa
  i Administracji UAM, Poznań 2004, s. 13-26.
 31. Ronalda Dworkina koncepcja zasad prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2001, z. 3, s. 99-115.

IV.3. Redakcje naukowe

 1. (z V. Klappstein), Theory of Legal Evidence – Evidence in Legal Theory, Springer, Cham 2021
 2. (z R. G. Perezem), Globalisation of Law. The Role of Human Dignity, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra 2018
 3. (z V. Klappstein), Ratio Legis. Philosophical and Theoretical Perspectives, Springer, Heidelberg 2018
 4. (z. J. Malczewskim) Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 2016, nr 1, Współczesne zagadnienia filozofii prawa.

IV.4. Recenzje

 1. Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej (red. C. Mik, K. Gałka), Kwartalnik Prawa Publicznego, 2009, nr 3-4, s. 239-249.
 2. Demokratyczny kapitalizm. Michael Novak: Three in One, Teologia Polityczna. Rocznik Filozoficzny, 2004-2005, nr 2, s. 370-375.

IV.5. Skrypty

 1. Materiały do ćwiczeń z przedmiotu „Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa”, (redaktor tomu oraz współautor), cztery wydania, Ars boni et aequi, Poznań.

IV.6. Tłumaczenia naukowe

 1. J. Witte, Reformacja praw Prawo, religia i prawa człowieka w kalwinizmie u progu nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 2. H.L.A. Hart, Czy istnieją uprawnienia naturalne?, w: D. Pietrzyk-Reeves, B. Szlachta (red.), Współczesna filozofia polityki, Wydawnictwo Dante, Kraków 2003, s. 208-221.
 3. A. Gewirth, Czy istnieją uprawnienia absolutne?, w: D. Pietrzyk-Reeves, B. Szlachta (red.), Współczesna filozofia polityki, Wydawnictwo Dante, Kraków 2003, s. 221-236.
 4. R. Dworkin, Dlaczego słowo potrzebuje wolności?, Ius et Lex, 2010, nr 1.
 5. W. Sadurski, Równość szans i wolność słowa (Prawo do mówienia a prawo do niesłuchania), Ius et Lex, 2010, nr 1.

IV.7. Sprawozdania

 1. Polska kultura prawna a procesy integracji europejskiej (XVI Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Gniezno, 26-29 IX 2004), Państwo i Prawo, 2005, z. 4, s. 110-111.

IV.8. Inne

 1. John Witte – kronikarz dialogu prawa i religii. Przedmowa do wydania polskiego,  w: J. Witte, Reformacja praw Prawo, religia i prawa człowieka w kalwinizmie u progu nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. VII-XVI.
 2. Biotechnologia, prawo i tajemnica, Pressje, 2009, T. XVII, s. 194-207.
 3. Przedsiębiorczy tracą na złym prawie, Rzeczpospolita, 10.04.2009.
 4. Czy postępowanie dyscyplinarne prokuratora jest jawne, Rzeczpospolita, 13.02.2009.
 5. Pacjenci śmiertelnie chorzy też mają swoje prawa, Rzeczpospolita, 30.01.2009.
 6. (z L. Boskiem) Prawo unijne: Sejm i Senat na bocznym torze, Rzeczpospolita, 31.10-01.11.2008.
 7. Jak chronić dzieci przed przemocą?, Rzeczpospolita, 05.09.2008.
 8. Czy więzień ma prawo do prywatności, Rzeczpospolita, 22.08.2008.
 9. O dwóch Trybunałach. Polski Trybunał Sprawiedliwości a Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Nowe Państwo, 2006, nr 4, s. 8-11.

V. Konferencje naukowe (wybór)

 1. Konferencja „Zygmunt Ziembiński 1920 – 2020”, WPiA UAM (6 X 2022); referat: „Postawa religijno-etyczna Zygmunta Ziembińskiego a jego stanowisko metaaksjologiczne”.
 2. 2022 IVR World CongressJustice, Community and Freedom”, Dimitrie Cantemir Christian University w Bukareszcie, Rumunia (3-8 VII 2022); referat Science of law as the pragmatic meta-vocabulary: explaining legal concepts via practices w trakcie zorganizowanego przez mgr Weronikę Dzięgielewską i mgr. Wojciecha Rzepińskiego (UAM) panelu roboczego “Intersections of the Practices: Linguistic, Social, Legal”
 3. 2022 IVR World CongressJustice, Community and Freedom”, Dimitrie Cantemir Christian University w Bukareszcie, Rumunia (3-8 VII 2022); referat „On two kinds of legal conceptsw trakcie zorganizowanego wraz z dr Vereną Klappstein z Uniwersytetu w Passau panelu roboczegoLanguages of the law: vocabularies and uses
 4. KonferencjaStulecie Poznańskiego Wydziału Prawa. Czesława Znamierowskiego wkład do rozwoju polskiej teorii prawa UAM (15 V 2019), referat:Krytyka klasycznego pragmatyzmu. U początku teorii prawa/filozofii prawa Czesława Znamierowskiego
 5. Konferencja Evidence in Law and Ethics”, UJ (4-5 IV 2019); referat (wraz z W. Dzięgielewską i W. Rzepińskim): „Reclaiming Evidence – On Exchanging Reasons in Legal Practice
 6. XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, KUL (23-26 IX 2018); referat: „Semantyczne założenia typów koncepcji wykładni prawa”
 7. VIII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Uniw. Zielonogórski (3-5 IX 2017); referat: „Pragmatystyczne możliwości rozszerzenia projektu analitycznego w prawoznawstwie
 8. 2017 IVR World Congress “Peace based on Human Rights”, Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia (16-21 VII 2017); referat „Ratio Legis and Practical Reasoning” w trakcie zorganizowanego wraz z dr Vereną Klappstein z Uniwersytetu w Passau panelu roboczego “Is there a ratio legis and if so, how many are there? The most powerful method of legal reasoning uncovered
 9. XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Wrocławski (18-21 IX 2016); referat: „Teoria prawa po zwrocie pragmatystycznym
 10. II Międzynarodowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Antropologii Filozoficznej, International Association for Philosophical Anthropology/Leonardo Polo Institute of Philosophy (USA)/Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego /Centrum Myśli Jana Pawła II we współpracy z UKSW (1-2 VIII 2016); referat: „Semantic Pragmatism and Beyond. Polo’s Approach to Language and Pragmatic Freedom
 11. 8th CEE Forum: Central and Eastern European Socio-political and Legal Transition Revisited – Theoretical Perspectives, Węgierska Akademia Nauk (21-23 IV 2016); referat: „Transition and determinacy of legal concepts
 12. Konferencja Theory and Dogmatics in the Process of Globalization, UKSW (19-21 X 2015); referat: „Legal Inference and Common Good”
 13. 2015 IVR World Congress, Georgetown Univ./American Univ./Baltimore College of Law, Waszyngton, USA (26 VII-1 VIII 2015); referat: „Law as Discursive Practice and Its Implicit Antropology
 14. Konferencja Globalization and Law, Uniwersytet Nawarry (27-29 X 2014); referat: „Hard Cases and Religion: Theoretical and Athropological Introduction”
 15. XXI Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet w Białymstoku (14-17 IX 2014); referat: „Normatywność prawa w myśli Roberta Brandoma
 16. Konferencja Teoria i dogmatyka w procesie globalizacji prawa, UKSW (12 IX 2014); referat: „Rekonstrukcja podstawowych założeń antropoarchicznej koncepcji prawa”
 17. Cracow Workshop in Analytical Philosophy Normativity of Meaning, Belief and Knowledge, Uniwersytet Jagielloński (4-6 VI 2014); referat: „Between Scylla of Regulism and Charybdis of Regularism. On Brandom’s Account of Normativity”
 18. Konferencja Do the Humanities have a Nationality? Polish Scholars in the UK, School of Slavonic and East European Studies/Univ. College London/PON UJ (30 XI 2013); referat: „Legal education in Poland”
 19. Konferencja Limits of Innovation in Contemporary Constitutionalism. Polish and Hungarian Perspectives, Akademia Ignatianum/Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie (8 XI 2013); referat: „Implicit Rules of Social Practice and Polish Constitutional Practice”
 20. 5th CEE Forum, Uniwersytet w Greifswaldzie (3-4 V 2013); referat: „Can theories in legal theory be made practical?
 21. Sympozjum Nietzscheańskie Boska radość powtórzenia: idea wiecznego powrotu (22-23 III 2013)
 22. XXX Dni Praw Człowieka, KUL (11-12 XII 2012); referat: „Czy zmarli mają wolność?” XX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Łódzki (6-9 IX 2012); referat „Teorie władzy sądowniczej
 23. Polish and Hungarian Constitutionalism – Axiology and Political Dilemmas, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Ośrodek Myśli Politycznej, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie (3 II 2012); przewodniczenie sesji Hungarian and Polish constitutions – practical dilemmas

VI. Granty badawcze

2013-2018: wykonawca grantu w ramach programu Narodowego Centrum Nauki Harmonia 4 „Teoria i dogmatyka w procesie globalizacji prawa

VII. Nagrody i stypendia

2008-2009: stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
2008: stypendium University of Hull Ferens Educational Trust na staż naukowy w Uniwersytecie w Hull (Wielka Brytania) w roku kalendarzowym 2009
2002-2003: stypendium Fundacji im. Stefana Batorego dla młodych pracowników naukowych

VIII. Dydaktyka

wykłady z przedmiotów: prawoznawstwo, współczesne koncepcje praw człowieka, standardy etyczne w administracji na kierunkach administracja i prawa; wykład Introduction to Legal Philosophy dla studentów programu Erasmus+;
ćwiczenia i konwersatoria na kierunkach: prawo, administracja, zarządzanie oraz prawo europejskie: logika, logika praktyczna, logika prawnicza, prawoznawstwo, teoria i filozofia prawa

Link do profilu na portalu Academia.edu: TUTAJ.