Maciej Dybowski Ph.D.

Academic position: Assistant Professor
Profession: Of Counsel

E-mail: dybowski@amu.edu.pl
Duty hours: Monday, 13.45-14.30, room 202 Collegium Iuridicum
Tuesday, 12.30-13.15, room 202 Collegium Iuridicum

Academic interests: pragmatism, philosophy of language, philosophy of human rights

ACADEMIC PROFILE

I. Education

2012: M.A., Philosophy, Jagiellonian University in Cracow, Institute of Philosophy; Dissertation title: „Normatywność semantyczna w myśli Roberta Brandoma”, supervisor: professor Andrzej J. Nowak
2005: Ph.D., Law:
Adam Mickiewicz University, Faculty of Law and Administration; Dissertation title: „Pojęcie, źródła i funkcje praw fundamentalnych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”, supervisor: professor Sławomira Wronkowska
2000: M.A., Law, Adam Mickiewicz University, Faculty of Law and Administration; Dissertation title:„Ronalda Dworkina koncepcja zasad prawa”, napisana pod supervisor: Sławomira Wronkowska

II. Positions held

from 2015: Member of the Scientific Advisory Board of Justice Institute in Warsaw [Instytut Wymiaru Sprawiedliwości]
from 2015: Member of the Scientific Advisory Board of „International Journal of Polian Studies
from 2014: Supervisor of Koło Naukowe Teorii i Filozofii Prawa im. Zygmunta Ziembińskiego [Zygmunt Ziembinski Scientific Circle of Theory and Philosophy of Law]
from 2014: Member of the Editorial Board of „Acta Humana” (Budapest)
2014-2018: Secretary and member of Presidium of the Association for Philosophy of Law and Social Philosophy – Polish Section of the IVR
2012-2016: Member of the Disciplinary Committee for Academic Teachers at AMU
2006-2010: Secretary of the Editorial Team of “Ius et Lex”

III. Other experience

2007–2012: Member of the Management Board of the European Union Agency for Fundamental Rights in Vienna (FRA)
2006–2010: Advisor to the Polish Ombudsman [Rzecznik Praw Obywatelskich]

IV. Publications

IV.1. Monographs

 1. (with M. Romanowski) O trudnych przypadkach w filozofii prawa. Studia z antropologii filozoficznej, Wydawnictwo UKSW, Warsaw 2015.
 2. Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS, C.H. Beck, Warsaw 2007.

IV.2. Articles in journals and collective works

 1. (with W. Dzięgielewska and W. Rzepiński), Game analogy in law reconsidered: is evidence at stake?, Synthese 2022, vol. 200, article no. 517.
 2. Zygmunt Ziembiński (1920-1996), In: F. Longchamps de Bérier, R. Domingo (eds.), Law and Christianity in Poland. The Legacy of the Great Jurists, Routledge, London-New York 2022, p. 231-246.
 3. A Good Enough (Meta) Theory of Evidence in Law: An Inferentialist Account, In: M. Dybowski, V. Klappstein (eds.), Theory of Legal Evidence-Evidence in Legal Theory, Springer, Cham 2021, p. 87-118.
 4. Remarks on the Pragmatic Role of Legal Definitions in the Derivational Theory of Legal Interpretation, In: M. Smolak, P. Kwiatkowski (eds.), Poznań School of Legal Theory, Brill-Rodopi, Leiden 2020, p. 350–364.
 5. Criticism of classical pragmatism: the unknown origins of Czesław Znamierowski’s theory and philosophy of law, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2020, vol. 1, p. 25-39.
 6. Dignity’s Role in Legal Reasoning, In: M. Dybowski, R. G. Perez (eds.), Globalisation of Law. The Role of Human Dignity, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra 2018.
 7. Articulating Ratio Legis and Practical Reasoning, In: M. Dybowski, V. Klappstein (eds.), Ratio Legis. Philosophical and Theoretical Perspectives, Springer, Heidelberg 2018, p. 29-55.
 8. O intuicji w analitycznych teoriach prawa, Avant 2018, no. 1, p. 31-45.
 9. Transition to Democracy and Determinacy of Legal Concepts. A Brandomian Semantics View, In: B. Fekete, F. Gárdos-Orosz (eds.), Central and Eastern European Socio-Political and Legal Transition Revisited, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2017, p. 57-74.
 10. Teoria prawa wobec wyzwań pragmatyzmu analitycznego, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2017, no. 1, p. 17-33.
 11. Uwagi o pragmatycznej roli definicji legalnych w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, In: M. Hermann, S. Sykuna (eds.), Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy, C.H. Beck, Warsaw 2016, p. 115-130.
 12. Art. 80 Konstytucji RP, In: M. Safjan, L. Bosek (eds.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz art. 1-86, C.H. Beck, Warsaw 2016, p. 1849-1857.
 13. Art. 208-212 Konstytucji RP, In: M. Safjan, L. Bosek (eds.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz art. 87-243, C.H. Beck, Warsaw 2016, p. 1421-1450.
 14. Cele prawowite w klauzuli limitacyjnej a dobro wspólne w polskim porządku konstytucyjnym, In: M. Smolak (ed.), Wykładnia Konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Wolters Kluwer Polska, Warsaw 2016, p. 161-180.
 15. (with M. Romanowski) Próba interpretacji koncepcji prawa globalnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, vol. 4, p. 41-54.
 16. Do the Deceased Have Rights?, in: J. Carby-Hall (ed.), Essays on Human Rights, Ius et Lex, Warsaw 2014, p. 181-191.
 17. Czesława Znamierowskiego koncepcja władzy jako łącznego stanowienia norm, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, vol. 1, p. 43-56.
 18. Dysfunkcjonalność polskiego wymiaru sprawiedliwości, In: J. Kochanowski, M. Kuruś (eks.), Quo vadis Polonia? W drodze do demokratycznego państwa prawa. Polska 1989-2009, Polish Ombudsman [Rzecznik Praw Obywatelskich], Warsaw 2010, p. 163-177.
 19. Law and Biotechnology, In: J. Stelmach, M. Soniewicka, W. Załuski (eds.), Studies in the Philosophy of Law. Legal Philosophy and the Challenges of Biosciences, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow 2010, p. 55-63.
 20. Uwagi o możliwości stworzenia nowego modelu władzy sądowniczej, In: W. Staśkiewicz, T. Stawecki (ed.), Dyskrecjonalność w prawie, Lexis Nexis, Warsaw 2010, p. 510-517.
 21. Wybrane nurty współczesnej krytyki koncepcji praw podstawowych Roberta Alexy’ego, In: J. Zajadło (ed.), Dziedzictwo i przyszłość. Współczesna niemiecka filozofia prawa, T. III, Arche, Gdansk 2010, p. 185-204.
 22. Interpretacja i argumentacja. Niektóre etyczne aspekty uzasadnienia sądowego, In: P. Steczkowski (ed.), Etyka. Deontologia. Prawo, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, p. 160-177.
 23. Robert Alexy – niepozytywistyczna filozofia prawa, In: J. Zajadło (ed.), Przyszłość dziedzictwa. Współczesna niemiecka filozofia prawa, T. II, Wydawnictwo Arche, Gdansk 2008, p. 29-60.
 24. Funkcja aksjologiczna praw fundamentalnych w porządku prawnym Unii Europejskiej, In: J. Sobczak, A.W. Mikołajczak (eds.), Zderzenie czy dialog państw narodowych w Europie, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM,
  Poznań 2008, p. 109-122.
 25. Fundamental Rights in the Jurisprudence of the European Court of Justice and the Policy-Making Role of the Court, In: L. Jesień (ed.), Modes and Methods of European Union Activity, Wyd. Tischner European University, Cracow 2008, p. 61-76.
 26. Zasady traktatowe w prawie wspólnotowym a władza sądownicza jako problem nauki prawa, In: P. Wiliński, O. Krajniak, B. Guzik (eds.), Prawo wobec wyzwań współczesności, T. IV, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University, Poznan 2007, p. 15-22.
 27. Modernizacja a polskie prawo po 1989 roku. Zmiany w prawie czy zmiana prawa?, In:  J. Kloczkowski, M. Szułdrzyński (eds.), Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Cracow 2006, p. 224-242.
 28. Persons and Acting in Criminal Law and Human Rights, In: M. Królikowski (ed.), Democratic Criminal Justice, C.H. Beck, Warsaw 2006, p. 81-87.
 29. Oddziaływanie praw fundamentalnych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na kompetencje prawodawcy wspólnotowego i prawodawcy krajowego, In: P. Wiliński, O. Krajniak, B. Guzik (eds.), Prawo wobec wyzwań współczesności, T. III, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University, Poznan 2006, p. 215-228.
 30. Prawa fundamentalne a gospodarcze i polityczne cele integracji europejskiej. Uwagi na kanwie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, In: P. Wiliński (ed.), Prawo wobec wyzwań współczesności, T. I, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University, Poznan 2004, p. 13-26.
 31. Ronalda Dworkina koncepcja zasad prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2001, vol. 3, p. 99-115.

IV.3. Edited volumes

 1. (with V. Klappstein), Theory of Legal Evidence – Evidence in Legal Theory, Springer, Cham 2021.
 2. (with R. G. Perez), Globalisation of Law. The Role of Human Dignity, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra 2018.
 3. (with V. Klappstein), Ratio Legis. Philosophical and Theoretical Perspectives, Springer, Heidelberg 2018.
 4. (with. J. Malczewski) Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 2016, no. 1, Współczesne zagadnienia filozofii prawa.

IV.4. Reviews

 1. Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej (eds. C. Mik, K. Gałka), Kwartalnik Prawa Publicznego, 2009, no. 3-4, p. 239-249.
 2. Demokratyczny kapitalizm. Michael Novak: Three in One, Teologia Polityczna. Rocznik Filozoficzny, 2004-2005, no. 2, p. 370-375.

IV.5. Teaching materials

 1. Materiały do ćwiczeń z przedmiotu „Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa”, (editor and co-author), four editions, Ars boni et aequi, Poznan.

IV.6. Translations

 1. J. Witte, Reformacja praw Prawo, religia i prawa człowieka w kalwinizmie u progu nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2017.
 2. H.L.A. Hart, Czy istnieją uprawnienia naturalne?, In: D. Pietrzyk-Reeves, B. Szlachta (eds.), Współczesna filozofia polityki, Wydawnictwo Dante, Cracow 2003, p. 208-221.
 3. A. Gewirth, Czy istnieją uprawnienia absolutne?, In: D. Pietrzyk-Reeves, B. Szlachta (eds.), Współczesna filozofia polityki, Wydawnictwo Dante, Cracow 2003, p. 221-236.
 4. R. Dworkin, Dlaczego słowo potrzebuje wolności?, Ius et Lex, 2010, no. 1.
 5. W. Sadurski, Równość szans i wolność słowa (Prawo do mówienia a prawo do niesłuchania), Ius et Lex, 2010, no. 1.

IV.7. Reports

 1. Polska kultura prawna a procesy integracji europejskiej (XVI Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Gniezno, 26-29 IX 2004), Państwo i Prawo, 2005, vol. 4, p. 110-111.

IV.8. Others

 1. John Witte – kronikarz dialogu prawa i religii. Przedmowa do wydania polskiego,  In: J. Witte, Reformacja praw Prawo, religia i prawa człowieka w kalwinizmie u progu nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2017, p. VII-XVI.
 2. Biotechnologia, prawo i tajemnica, Pressje, 2009, vol. XVII, p. 194-207.
 3. Przedsiębiorczy tracą na złym prawie, Rzeczpospolita, 10.04.2009.
 4. Czy postępowanie dyscyplinarne prokuratora jest jawne, Rzeczpospolita, 13.02.2009.
 5. Pacjenci śmiertelnie chorzy też mają swoje prawa, Rzeczpospolita, 30.01.2009.
 6. (with L. Bosek) Prawo unijne: Sejm i Senat na bocznym torze, Rzeczpospolita, 31.10-01.11.2008.
 7. Jak chronić dzieci przed przemocą?, Rzeczpospolita, 05.09.2008.
 8. Czy więzień ma prawo do prywatności, Rzeczpospolita, 22.08.2008.
 9. O dwóch Trybunałach. Polski Trybunał Sprawiedliwości a Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Nowe Państwo, 2006, no. 4, p. 8-11.

V. Conference presentations (selection)

 1. 2022 IVR World Congress “Justice, Community and Freedom”, Dimitrie Cantemir Christian University in Bucharest, Romania (3-8 VII 2022); presentation: Science of law as the pragmatic meta-vocabulary: explaining legal concepts via practices during the Special Workshop “Intersections of the Practices: Linguistic, Social, Legal” co-organized with Weronika Dzięgielewska (Adam Mickiewicz University in Poznań)
 2. 2022 IVR World Congress “Justice, Community and Freedom”, Dimitrie Cantemir Christian University in Bucharest, Romania (3-8 VII 2022); presentation: „On two kinds of legal concepts” during the Special Workshop Languages of the law: vocabularies and usesorganized with Verena Klappstein (University  of Passau)
 3. National Conference „Stulecie Poznańskiego Wydziału Prawa. Czesława Znamierowskiego wkład do rozwoju polskiej teorii prawaAdam Mickiewicz University in Poznań (15 V 2019), presentation: „Krytyka klasycznego pragmatyzmu. U początku teorii prawa/filozofii prawa Czesława Znamierowskiego
 4. International Conference „Evidence in Law and Ethics”, Jagiellonian University in Cracow (4-5 IV 2019); presentation: (with W. Dzięgielewska and W. Rzepiński): „Reclaiming Evidence – On Exchanging Reasons in Legal Practice
 5. XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa [23rd Congress of the Departments of Theory and Philosophy of Law], John Paul II Catholic University of Lublin (23-26 IX 2018); presenation: „Semantyczne założenia typów koncepcji wykładni prawa”
 6. VIII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa [8th Congress of Young Theoreticians and Philosophers of Law, University of Zielona Góra (3-5 IX 2017); presentation: „Pragmatystyczne możliwości rozszerzenia projektu analitycznego w prawoznawstwie
 7. 2017 IVR World Congress “Peace based on Human Rights”, Universidade de Lisboa, Portugalia (16-21 VII 2017); presentation: „Ratio Legis and Practical Reasoningduring the Special WorkshopIs there a ratio legis and if so, how many are there? The most powerful method of legal reasoning uncovered” organized with Verena Klappstein (University  of Passau)
 8. XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa [22nd Congress of the Departments of Theory and Philosophy of Law], University of Wroclaw (18-21 IX 2016); presentation: „Teoria prawa po zwrocie pragmatystycznym
 9. II Międzynarodowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Antropologii Filozoficznej [2nd International Congress of the International Association of Philosophical Anthropology], Leonardo Polo Institute of Philosophy (USA)/The Ministry of Science and Higher Education (Poland) /Centrum Myśli Jana Pawła II [The Centre for the Thought of John Paul II] (Poland) with Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Poland) (1-2 VIII 2016); presentation: „Semantic Pragmatism and Beyond. Polo’s Approach to Language and Pragmatic Freedom
 10. 8th CEE Forum: Central and Eastern European Socio-political and Legal Transition Revisited – Theoretical Perspectives, Hungarian Academy of Sciences (21-23 IV 2016); presentation: „Transition and determinacy of legal concepts
 11. Conference Theory and Dogmatics in the Process of Globalization, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (19-21 X 2015); presentation: „Legal Inference and Common Good”
 12. 2015 IVR World Congress, Georgetown Univ./American Univ./Baltimore College of Law, Washington D.C., USA (26 VII-1 VIII 2015); presentation: „Law as Discursive Practice and Its Implicit Anthropology
 13. Conference Globalization and Law, University of Navarra (27-29 X 2014); presentation: „Hard Cases and Religion: Theoretical and Anthropological Introduction”
 14. XXI Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa [21st Congress of the Departments of Theory and Philosophy of Law], University of Białystok (14-17 IX 2014); presentation: „Normatywność prawa w myśli Roberta Brandoma
 15. Conference Teoria i dogmatyka w procesie globalizacji prawa, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (12 IX 2014); presentation: „Rekonstrukcja podstawowych założeń antropoarchicznej koncepcji prawa”
 16. Cracow Workshop in Analytical Philosophy Normativity of Meaning, Belief and Knowledge, Jagiellonian University in Cracow (4-6 VI 2014); presentation: „Between Scylla of Regulism and Charybdis of Regularism. On Brandom’s Account of Normativity”
 17. Conference Do the Humanities have a Nationality? Polish Scholars in the UK, School of Slavonic and East European Studies/Univ. College London/PON UJ (30 XI 2013); presentation: „Legal education in Poland”
 18. Conference Limits of Innovation in Contemporary Constitutionalism. Polish and Hungarian Perspectives, Jesuit University Ignatianum in Cracow/Pázmány Péter Catholic University in Budapest (8 XI 2013); presentation: „Implicit Rules of Social Practice and Polish Constitutional Practice”
 19. 5th CEE Forum, University of Greifswald (3-4 V 2013); presentation: „Can theories in legal theory be made practical?
 20. Sympozjum Nietzscheańskie Boska radość powtórzenia: idea wiecznego powrotu (22-23 III 2013)
 21. XXX Dni Praw Człowieka, KUL (11-12 XII 2012); presentation: „Czy zmarli mają wolność?”
 22. XX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa [20th Congress of the Departments of Theory and Philosophy of Law], University of Łódź (6-9 IX 2012); presentation: „Teorie władzy sądowniczej
 23. Polish and Hungarian Constitutionalism – Axiology and Political Dilemmas, Faculty of International and Political Studies (Jagiellonian University in Cracow), Ośrodek Myśli Politycznej [Centre for Political Thought] (Poland), Węgierski Instytut Kultury  in Warsaw [Hungarian Institute of Culture, currently: Liszt Intézet Varsó] (3 II 2012); charing the session: Hungarian and Polish constitutions – practical dilemmas

VI. Research projects

2013-2018: investigator in Narodowe Centrum Nauki’s grant Harmonia 4 „Teoria i dogmatyka w procesie globalizacji prawa” (2013/08/M/HS5/00345)

VII. Awards and scholarships

2008-2009: Grantee of the Scholarship of the Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej [Foundation for Polish Science]
2008: Grantee of the University of Hull Ferens Educational Trust for research stay at the University of Hull (United Kingdom) in calendar year 2009
2002-2003: Grantee of the Scholarship of the Fundacja im. Stefana Batorego [Stefan Batory Foundation] for young researchers

VIII. Teaching

Lectures: Jurisprudence, Contemporary Concepts of Human Rights, Ethical Standards in Public Service (studies: Law, Administration); Introduction to Legal Philosophy for Erasmus+ students;
Workshops and seminars: Logic, Practical Logic, Legal Logic, Jurisprudence, Theory and Philosophy of Law (studies: Law, Administration, Management, European Law)

Academia.edu: CLICK HERE.