prof. dr hab. Sławomira Wronkowska


Stanowisko:
emerytowany profesor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


E-mail: zbyslaw@amu.edu.pl

Zainteresowania naukowe: teoria prawa – w tym: analiza pojęć prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem prawa podmiotowego, system prawa i jego konstrukcja, źródła prawa, problemy intertemporalne, państwo prawa – teoria legislacji i warunki racjonalnego tworzenia prawa, język tekstów prawnych, redagowanie aktów normaty-wnych, wykładnia a redagowanie tekstów prawnych.


SKRÓCONA SYLWETKA NAUKOWA

I. Wykształcenie

1995: tytuł profesora nauk prawnych
1982: stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych
1971: stopień doktora nauk prawnych
1966: ukończenie magisterskich studiów prawniczych na Wydziale Prawa UAM

II. Przebieg pracy zawodowej. Piastowane funkcje

2010-2019: sędzia Trybunału Konstytucyjnego
od 2000: zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1995–2013: Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM
2008-2011: Przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
2003-2010: Członek Zarządu Europejskiego, a następnie: Międzynarodowego Towarzystwa do Spraw Legislacji
1992–2010: wykładowca Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
2005-2008: Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

III. Publikacje (wybór)

III.1. Monografie

 1. (z M. Zielińskim) Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012.
 2. (z M. Zielińskim) Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Wydawnictwo Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 1993.
 3. Problemy racjonalnego tworzenia prawa, Wydawn. Naukowe UAM, Poznań 1982.
 4. (z Z. Ziembińskim i M. Zielińskim) Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974.
 5. Analiza prawa podmiotowego, Wydawn. Naukowe UAM, Poznań 1973.

III.2. Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

 1. On the Specific Nature of Constitutional Interpretation: Additional Comments,
  w: M. Smolak, P. Kwiatkowski (red.), Poznań School of Legal Theory,
  Brill-Rodopi, Leiden 2020, s. 189–200.
 2. Once More on the Sources of Law and Normative Acts, w: M. Smolak,
  P. Kwiatkowski (red.), Poznań School of Legal Theory, Brill-Rodopi,
  Leiden 2020, s. 201-230.
 3. (z M. Hermannem) Intertemporal issues in constitutional law; basic considerations, w: J. Mikołajewicz, W. Szafrański, A. Godek (red.), The Intertemporal Problems – Polish Legal Perspective, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 9-47.
 4. Kilka tez o instrumentalizacji prawa i ochronie przed nią, Przegląd Prawa
  i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, t. CX, s. 107-112.
 5. O niektórych osobliwościach Konstytucji i jej interpretacji, w: M. Smolak (red.), Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Wolters Kluwer,
  Warszawa 2016, s. 15-38.
 6. (z M. Hermannem) Problematyka intertemporalna prawa konstytucyjnego. Zagadnienia wstępne, w: J. Mikołajewicz (red.), Problematyka intertemporalna
  w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza
  i funkcje
  , C.H. Beck, Poznań 2015, s. 195-240.
 7. (z S. Czepitą i M. Zielińskim) Założenia szkoły poznańsko-szczecińskiej w teorii prawa, Państwo i Prawo 2013, z. 2, s. 3-16.
 8. O praktycznych aspektach tak zwanej hierarchii w systemie prawa, w: A. Choduń,
  S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Szczecin 2010, s. 429 i n.
 9. Kilka uwag o „prawodawcy negatywnym”, Państwo i Prawo, 2008, z. 10, s. 5-20.
 10. O stanowieniu i ogłaszaniu prawa oraz o kulturze prawnej, Państwo i Prawo,
  2007, z. 4, s. 3-15.
 11. Charakter prawny klauzuli demokratycznego państwa prawnego
  (art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej),
  w: S. Wronkowska S. (red.),

  Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP,
  Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 101-122.
 12. W sprawie dyskontynuacji prac legislacyjnych nad projektem ustawy budżetowej, Przegląd Sejmowy, 2006, nr 3, s. 100-105.
 13. W sprawie zakresu obowiązywania zasady dyskontynuacji w odniesieniu do procedury uchwalania ustawy budżetowej, Przegląd Sejmowy, 2006, nr 3, s. 112-115.
 14. O źródłach prawa i aktach normatywnych raz jeszcze, w: A. Nowicka et al. (red.),
  Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Sołtysińskiego, Poznań 2005, s. 114-140.
 15. Zasady techniki prawodawczej, czy rzeczywiście luka w prawie?, Państwo i Prawo, 2005, z. 2, s. 97-100.
 16. W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji, Państwo i Prawo,
  2001, z. 9, s. 3-23.
 17. O wadliwych aktach normatywnych w ujęciu wiedeńskiej szkoły teorii prawa,
  w: J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, Wydawnictwo Naukowe UJ,
  Kraków 2001, s. 211 i n.
 18. Kryteria oceny prawa, Studia Iuridica Toruniensia, 2001, nr 1, s. 33-46.
 19. Ekspert a proces tworzenia prawa, Państwo i Prawo, 2000, z. 9, s. 3-15.
 20. Jednostka a władza prawodawcza. Przyczynek do dyskusji, w: T. Jasudowicz,
  C. Mik (red.), O prawach człowieka w podwójną rocznicę Paktów. Księga pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej, Toruń 1996, s. 73-85.
 21. Zarys koncepcji państwa prawnego w polskiej literaturze politycznej i prawnej,
  w: S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995, s. 63-80.
 22. Czy Rzeczpospolita Polska jest państwem prawnym?, w: S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995, s. 81-98.
 23. Zmiany w systemie prawnym (Z zagadnień techniki i polityki legislacyjnej), Państwo i Prawo, 1991, z. 9, s. 3-14.
 24. Prawodawca racjonalny jako wzór dla prawodawcy faktycznego, w: S. Wronkowska,
  M. Zieliński (red.), Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1990, s. 117-134.
 25. The Rational Legislator as a Model for the Real Lawmaker, w: Z. Ziembiński (red.), Polish Contributions to the Theory and Philosophy of Law, Wyd. Rodopi,
  Amsterdam 1987, s. 147-163.
 26. (z M. Zielińskim) O korespondencji dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego, Studia Prawnicze, 1985, z. 3-4, s. 301 i n.
 27. (z L. Nowakiem, Z. Ziembiński i M. Zielińskim) Czynności konwencjonalne w prawie, Studia Prawnicze, 1972, nr 33, s. 73 i n.

III.3. Redakcja naukowa

 1. Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP,
  Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 2. Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Zakamycze, Kraków 2005.
 3. Polskie dyskusje o państwie prawa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.

III.4. Podręczniki akademickie

 1. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars boni et aequi, Poznań 2005.
 2. (z Z. Ziembińskim), Zarys teorii prawa, Ars boni et aequi, Poznań 1997/2001.

IV. Stypendia i wyjazdy naukowe

Stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta. Wykłady i konferencje m.in. na uniwersytetach w Monachium, Wiedniu, Salzburgu, Getyndze, Bochum, Taipei oraz w Wyższej Szkole Nauk Administracyjnych w Speyer (Hochschule für Verwaltungs-vissenschaften)

V. Dydaktyka

Wykłady, seminaria i konwersatoria z logiki dla prawników, wstępu do nauk prawnych, teorii i filozofii prawa, prawa konstytucyjnego oraz z teorii legislacji i techniki prawodawczej.