prof. dr hab. Marek Smolak

Stanowisko: profesor, Kierownik Zakładu Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM

E-mail: smolak@amu.edu.pl
Dyżury: wtorek, 13.00-14.00, pokój 202 Coll. Iuridicum,
soboty: 13.30-14.30, w następujących dniach i salach:
12.01: 4.7 CIN, 19.01: s. 4.17 CIN, 26.01: s. 4.12 CIN)

Zainteresowania naukowe: teoria prawa, filozofia prawa, wykładnia prawa, argumentacja i rozumowanie prawnicze, prawa człowieka, filozofia polityczna, metodologia nauk prawnych, teorie sprawiedliwości

SYLWETKA NAUKOWA

I. Wykształcenie

2013: tytuł profesora nauk prawnych nadany na mocy postanowienia
Prezydenta RP z dnia 12 listopada 2013 r.

2004: stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych, Wydział Prawa
i Administracji UAM; praca habilitacyjna „Uzasadnianie sądowe jako argumentacja
z moralności politycznej. O legitymizacji władzy sędziowskiej”

1996: stopień doktora nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UAM;
praca doktorska „Koncepcje teoretyczno-prawne Prawniczego Pozytywizmu Instytucjonalnego”  napisana pod kierunkiem prof. Macieja Zielińskiego
1987: tytuł magistra filozofii, Wydział Nauk Społecznych UAM; praca magisterska
„Hans Georg Gadamer: hermeneutyka i poezja” napisana pod kierunkiem
prof. Michała Piotrowskiego
1984: tytuł magistra prawa, Wydział Prawa i Administracji UAM; praca magisterska: „Zasady-wzorce kształtujące instytucje dziedziczenia” napisana pod kierunkiem
prof. Macieja Zielińskiego

II. Przebieg pracy zawodowej

od 1987: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2006-2013: profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
1997-1998: wykładowca Europejskiego Uniw. Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy

III. Pełnione funkcje

III.1. Funkcje uniwersyteckie i naukowe

od 2020: członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
od X 2019: Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne WPiA UAM
od 2018: Redaktor Naczelny Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego
od 2013
: Kierownik Katedry/Zakładu Teorii i Filozofii Prawa UAM
1996-2018:
Sekretarz redakcji Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego

1996-2002 i od 2004: Członek Rady Wydziału  Prawa i Administracji UAM
1996-2002: Członek Komisji dziekańskiej ds. oceny nauczycieli akademickich
Wydziału Prawa i Administracji UAM
1996-1999: Rzecznik dyscyplinarny ds. studenckich przy Rektorze UAM

III.2. Członkostwo w organizacjach

od 2016: Sekretarz Fundacji im. Zygmunta Ziembińskiego
od 2006: Członek Prezydium Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR; w latach 2014-2018 Przewodniczący Prezydium

od 1999: Członek Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
– Sekcji Polskiej IVR

IV. Publikacje

IV.1. Monografie

 1. (z W. Sadurskim, T. Chirkowską-Smolak), Rozum publiczny – uzasadnianie
  sądowe – umysł sędziego
  , Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020.
 2. Wykładnia celowościowa z perspektywy pragmatycznej, Wolters Kluwer,
  Warszawa 2012.
 3. Czesław Znamierowski. W poszukiwaniu sprawnego państwa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.
 4. Uzasadnianie sądowe jako argumentacja z moralności politycznej. O legitymizacji władzy sędziowskiej, Zakamycze, Kraków 2003.
 5. Prawo, fakt, instytucja. Koncepcje teoretycznoprawne prawniczego pozytywizmu instytucjonalnego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998.

IV.2. Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

 1. The Interpretative Paradigm Shift during the Period of Transformation in Poland,
  w: M. Smolak, P. Kwiatkowski (red.), Poznań School of Legal Theory,
  Brill-Rodopi, Leiden 2020, s. 276–289.
 2. The Ontological Presuppositions of Legal Text, w: M. Smolak, P. Kwiatkowski (red.), Poznań School of Legal Theory, Brill-Rodopi, Leiden 2020, s. 290–301.
 3. Filozofia prawa Ronalda Dworkina, w: B. Dziobkowski, J. Hołówka (red.), Filozofia prawa. Normy i fakty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020, s. 500-513.
 4. (z T.Chirkowską-Smolak), Moral Reasoning of Judges and the Rule of Law,
  w: H. Takikawa (red.), The Rule of Law and Democracy, Franz Steiner
  Verlag 2019, s. 165-176.
 5. (z T.Chirkowską-Smolak), Is There an Imitative Ratio Legis, and if so, How Many Are There? Psychological Perspective, w: M. Dybowski, V. Klappstein (red.), Ratio Legis. Philosophical and Theoretical Perspectives, Springer, Heidelberg 2018, s. 137-157.
 6. Kultura władzy i kultura uzasadniania w ujęciu Davida Dyzenhausa jako kategorie analizy proponowanych zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, z. 4, s. 19-30.
 7. Od kultury władzy do kultury uzasadniania. Doświadczenia południowoafrykańskie, Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, t. CX, s. 83-94.
 8. Functional Interpretation of Intertemporal Law, w: The Intertemporal Problems in Law, J. Mikołajewicz, W. Szafrański, A. Godek (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2017, s. 227-237.
 9. (z J. Mikołajewiczem), Axiological foundations of intertemporal law,
  w: J. Mikołajewicz, W. Szafrański, A. Godek (red.), The Intertemporal Problems
  in Law
  , Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2017, s. 237-246.
 10. (z T. Chirkowską-Smolak), Oceny moralne w rozumowaniu sędziowskim, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, z. 2, 31-47.
 11. Ujednoznacznianie treści norm prawnych w procesie wykładni prawa,
  w: M. Hermann, S. Sykuna (red.), Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy,
  C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 101-115.
 12. Ustawy imitacyjne, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 2016, z. 4, s. 31-39.
 13. Wykładnia otoczenia normatywnego konstytucji, w: M. Smolak (red.), Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 39-55.
 14. (z J. Mikołajewiczem) Aksjologiczne założenia prawa intertemporalnego,
  w: J. Mikołajewicz (red.), Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza i funkcje, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 695-705.
 15. Wykładnia funkcjonalna prawa intertemporalnego, w: J. Mikołajewicz (red.), Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza i funkcje, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 685-695.
 16. The Method of Reflective Equilibrium in Moral Reasoning, Archiwum Filozofii Prawa
  i Filozofii Społecznej, 2015, nr 1, s. 89-96.
 17. Aksjologiczne założenia stosowania dyrektyw wykładni celowościowej, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 204, z. 1, s. 5-13
 18. Kilka uwag do artykułu Maurycego Zajęckiego „Presupozycje surowe i instytucjonalne: próba poszerzenia koncepcji presupozycji tekstu prawnego
  Marka Smolaka”
  , Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, z. 2, s. 281-284.
 19. O wykładni celowościowej raz jeszcze, Państwo i Prawo, 2013, z. 5, s. 97-102.
 20. Naturalizm metodologiczny w naukach prawnych. Uwagi na marginesie książki Wojciecha Patryasa „Próba wyjaśnienia domniemań prawnych”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, z. 4, s. 265-274.
 21. Argument autonomii człowieka w praktycznym rozumowaniu prawniczym,
  w: E. Podrez, T.Stawecki (red.), Badania nad embrionami ludzkimi w świetle etyki prawa,  Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 164-172.
 22. Presupozycje ontologiczne tekstu prawnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, z. 4, s. 41-53.
 23. Activism of Constitutional Courts and purposive interpretation. Remarks on parliamentary democracy, Vienna Journal on International Constitutional Law, 2011, Vol. 5, Iss. 2, s. 211-218.
 24. Contemporary Polish Theory and Philosophy of Law, w: W. Dajczak, A.J. Szwarc,
  P. Wiliński (red.), Handbook of Polish law, Wydawnictwo Szkolne PWN,
  Warszawa 2011, s. 59-83.
 25. Uzasadnianie decyzji interpretacyjnej jako praktyczne rozumowanie prawnicze,
  w: A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu wspólnego dobra. Księga Jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 151-165.
 26. Czesław Znamierowski – twórca teorii i filozofii prawa na Uniwersytecie Poznańskim, w: T. Buksiński (red.), Filozofia na Uniwersytecie w Poznaniu.
  Jubileusz 90-lecia
  , Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu, Poznań 2010,  s. 97-111.
 27. Uzasadnianie przez Trybunał Konstytucyjny odroczenia utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, z. 3, s. 5-13.
 28. Niezawisłość sędziowska a zjawisko aktywizmu sędziowskiego, w: W. Staśkiewicz,
  T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalność w prawie, Wydawnictwo Lexis-Nexis, Warszawa 2010, s. 129-132.
 29. (z P. Kamelą) W sprawie inkluzywnego pozytywizmu prawniczego, Państwo i Prawo, 2010, z. 8, s. 106-110.
 30. Byl Ota Weinberger měkkým pozitivistou?, Casopis pro Pravni Vedu a Praxi,
  2009, Nr 1, s. 23-27.
 31. (z T.Chirkowską-Smolak), Zbiorowość, hierarchia i powściągliwość. Kultura narodowa Japonii z perspektywy Polaków, w: J. Włodarski, K. Zeidler (red.),
  Japonia w oczach Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
  Gdańsk 2009, s. 163-177.
 32. Między salą wykładową a salą sadową. Kilka słów o życiu i twórczości naukowej Czesława Znamierowskiego, w: A. Gulczyński, J. Wiesiołowski (red.), Kronika
  miasta Poznania
  , Wydawnictwo Miejskie. Poznań 2008, s.120-136.
 33. Imperium formalizmu. Uwagi na marginesie książki M. Matczaka „Summa
  Iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa
  , Ruch Prawniczy Ekonomiczny

  i Socjologiczny, 2008, z. 3, s. 219-227.
 34. Etyczne problemy aktywizmu sędziowskiego, w: H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, Wydawnictwo Lexis-Nexis, Warszawa 2008, s.121-131.
 35. Ota Weinberger – prawo w działaniu, w: J. Zajadło (red.), Przyszłość dziedzictwa. Portrety filozofów prawa, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2008, s. 202-231.
 36. Niezawisłość sędziowska a wykładnia funkcjonalna, Ruch Prawniczy Ekonomiczny
  i Socjologiczny, 2007, z. 4, s. 27-34.
 37. Polish Constitutionalism. Challenges and Risks, Waseda Proceedings of Comparative Law,  2005, Vol.8, s. 39-57
 38. Aktywizm sądów konstytucyjnych w państwach postsocjalistycznych, w: Eropejski integracji procesi ta transformacija prawa na postsocjalistcznomu ta postradjan-skomu Prostowi, Kijów 2006, s. 271-279.
 39. (z J. Mikołajewiczem) Zasada demokratycznego państwa prawnego w aksjologii Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: S. Wronkowska (red.), Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 90-101.
 40. Społeczne konsekwencje reformy adwokatury japońskiej, Palestra, 2006,
  nr 1-2, s. 154-162.
 41. Różne drogi rozliczania przeszłości, Rzeczpospolita, 11-12.02.2006.
 42. Rola Trybunału Konstytucyjnego w okresie przemian ustrojowych a problem aktywizmu sądowego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2005,
  z. 2. s. 51-60.
 43. Lustration and Reconciliation. Polish and South African Experience, Archiv
  fur Rechts- und Sozialphilosophie, 2004, Nr 3, s. 137-142.
 44. Sądownictwo konstytucyjne a autonomia prawa wobec polityki, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2003, z. 1., s. 13-22.
 45. Trzy modele uzasadniania aksjologicznego decyzji orzeczniczej, w: J. Stelmach
  (red.), Filozofia prawa wobec globalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 139-151.
 46. Sprawiedliwość tranzycyjna na przykładzie Komisji Prawdy i Pojednania
  RPA
  , Państwo i Prawo, 2002, nr 11, s. 66-74.
 47. Ład społeczny i sprawiedliwość tranzycyjna – polskie i południowoafrykańskie doświadczenia, w: J. Jabłońska-Bonca, J. Guść (red.), Problemy bezpieczeństwa prawnego z perspektywy teorii i filozofii prawa, Gdańskie Studia Prawnicze,
  tom IX., Gdańsk 2002, s. 269-277.
 48. Legalizm a polityczne problemy sądowej wykładni prawa, w: Z. Tobor (red.), Prawoznawstwo a polityka stosowania prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 163- 174.
 49. The Rule of Law and the Politics of Adjudication in Poland, East Central
  Europe, Eine wissenschaftliche Zeitschrift, 2001, Vol. 28, s. 51–61
 50. Jak prawo łączy się ze światem. Uwagi na marginesie książki W. Gromskiego „Autonomia i instrumentalny charakter prawa”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
  i Socjologiczny, 2001, z. 3, s. 191-201
 51. Prava narodnostnich mensin a interpretace prava. (Minority Rights and Legal Interpretation in Poland), w: T. Machalova (red.), Lidska prava proti Rasismu,
  Brno 2001, s. 185-199.
 52. Wykładnia prawa a zmiana społeczno polityczna, w: J. Stelmach (red.),
  Studia z filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  Kraków 2001, s. 157-173.
 53. Zmiana paradygmatu interpretacyjnego w okresie transformacji ustrojowej
  w Polsce
  , Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 1998, z. 3-4, s. 21-35.
 54. Zastosowanie wnioskowania dedukcyjnego w rozumowaniu prawniczym
  w ujęciu N. MacCormicka
  , w: M. Zirk-Sadowski (red.), Filozoficzno-teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,

  Łódź 1997, s. 99-103.
 55. Morfologiczne funkcje pojęć prawnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
  i Socjologiczny, 1997, z. 2, s. 1-13.
 56. (z M. Kordelą) H.L.A. Hart’s Postscript, The Cambrian Law Reviev,
  1996, Vol. 27, s. 75-81.
 57. Między koncepcją państwa socjalnego a koncepcją Rechtstaat, w: S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Wydawnictwo Sejmowe,
  Warszawa 1995, s. 28-38.
 58. (z M. Kordelą) Postscriptum H.L.A.Harta, Państwo i Prawo, 1995, z. 1, s. 52-58.
 59. Pojęcie „prawo” w rozumieniu pozytywizmu instytucjonalnego, Państwo i Prawo, 1994, z. 1., s. 63-68
 60. Społeczeństwo sprawiedliwe według Lawrence’a Kohlberga, Problemy
  Rozwoju Edukacji, 1992, z. 1, s. 36-47.
 61. Próba adaptacji kuhnowskiej koncepcji rozwoju nauki w pedagogice,
  Problemy Rozwoju Edukacji, 1991, z. 2, s. 92-106.

IV.3. Recenzje

 1. A. DyrdaSpory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmuRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2018, z. 3, s. 252-255.
 2. A Synthesis of Polish Law, T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska (red.), Peter
  Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, Berlin,
  Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2009, s. 742, 411.
 3. R. Dworkin, Imperium prawa, Przegląd Sejmowy, 2008, nr 2, s. 299-303.
 4. O. Weinberger, Moral Vernunft. Beitrage zu Ethik, Geretigskeitstheorie und Normenlogik, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1994, z. 2.
 5. M. Novak, Liberalizm – sprzymierzeniec czy wróg kościoła ?, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny,  1994, z. 1.

IV.4. Redakcja naukowa

 1. (z P. Kwiatkowskim) Poznań School of Legal Theory,
  Brill-Rodopi, Leiden 2020, s. 276–289.
 2. Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje,
  Wolters Kluwer,
  Warszawa 2016.

IV.5. Sprawozdania i sylwetki

 1. Nekrolog. Profesor Jarosław Mikołajewicz (1964-2016), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2016, z. 3, s. 271-272.
 2. Sprawozdanie z konferencji naukowej wykładnia konstytucji: praktyka i teoria
  oraz uroczystości jubileuszowe profesor Sławomiry Wronkowskiej,
  Ruch

  Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, z. 3, s. 335-336
 3. Czesław Znamierowski (1888-1967), w: Konstytucjonaliści Polscy 1918-2011.
  Sylwetki uczonych
  , Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 459-465.
 4. Wstęp: Życie i działalność naukowa Czesława Znamierowskiego,
  w: Cz. Znamierowski, Rozważania o państwie, prawie i życiu publicznym, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2010, s. 9-47 (oraz wybór tekstów do publikacji).
 5. Jubileusz 85-lecia powstania Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego,  Ruch Prawniczy , Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, z 3, s. 5-11.
 6. Zygmunt Ziembiński, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, z. 2,
  s. 80-83.
 7. Maciej Zieliński, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, z. 2, s. 83-85.

IV.6. Inne

 1. P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych
  pojęć
  , Warszawa 2013; pojęcia: Bezinteresowność, s. 36-37; Integralność,

  s. 175-179; Uczciwość, s. 414-416.
 2. Głos w dyskusji, w: P. Steczkowski (red.), Etyka, Deontologia, Prawo,
  Rzeszów 2008, s. 83 i 111.
 3. J. Kowalski (red.), Państwo prawa, Demokratyczne państwo prawne, Antologia, Warszawa 2008. Teksty: Między koncepcją państwa socjalnego a koncepcją Rechtstaat, s. 69-77 oraz (z J. Mikołajewiczem) Zasada demokratycznego państwa prawnego w aksjologii Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, s. 276-287.
 4. M. Dybowski (red.), Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: Podstawowe pojęcia prawa
  i prawoznawstwa
  , Ars boni et aequi, Poznań 2003, rozdziały: I-V.
 5. Konstytucja na co dzień, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2001; teksty: Kto daje i zabiera, czyli o ochronie praw słusznie nabytych, s. 9-11; Kto pyta nie błądzi, czyli prawo do informacji, s. 24-26.

V. Konferencje naukowe (wybór)

 1. 2022 IVR World CongressJustice, Community and Freedom”, Dimitrie Cantemir Christian University w Bukareszcie, Rumunia (3-8 VII 2022); referatThe Vocabulary of the Languages of the Law in the Conventional-Pragmatic Perspective” w trakcie zorganizowanego przez dr. Macieja Dybowskiego (UAM) oraz dr Verenę Klappstein (Uniwersytetu w Passau) panelu roboczegoLanguages of the law: vocabularies and uses”
 2. Konferencja „Instrumentalizacja prawa i jej granice. Konferencja z okazji jubileuszu pracy naukowej prof. Włodzimierza Gromskiego” UWr (14 VI 2019), referat: Ustawy imitacyjne. O dalekowzroczności koncepcji instrumentalizacji prawa Włodzimierza Gromskiego”.
 3. KonferencjaStulecie Poznańskiego Wydziału Prawa. Czesława Znamierowskiego wkład do rozwoju polskiej teorii prawaUAM (15 V 2019), referat:Akt tetyczny jako element ontologii społecznej Czesława Znamierowskiego”.
 4. Konferencja 50 Corso di Studi. The Enforcement of Judgments in the European Court of Human Rights and the Margin of Discretionary Assessment, Centro Internazionale Magistrati “Luigi Severini” w Perugii, Włochy (26-27 X 2018); tytuł referatu: Polish Attitude/Contribution to the Doctrine of the Margin of Appreciation.
 5. 2017 IVR World Congress Peace based on Human Rights, Uniwersytet
  w Lizbonie, Portugalia (16-21 VII 2017); tytuł referatu: Imitative Ratio Legis. Institutional and Psychological Perspective
 6. XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Wrocławski (18-21 IX 2016)
 7. Szkoła Letnia Uzasadnianie orzeczeń sądowych: perspektywy prawne i interdyscyplinarne, INP PAN w Warszawie (6-9 VII 2016); tytuł referatu:  Uzasadnianie sądowe jako element racjonalizacji polityki. O relacji między demokracją a rządami prawa
 8. wykład z cyklu Uniwersyteckie Wykłady na Zamku, UAM/Miasto Poznań (21 VI 2016); tytuł referatu: Absolut w prawie, czyli czego absolutnie nie wolno robić z prawem. Zasady państwa prawnego, dzięki którym prawo jest możliwe
 9. 2015 IVR World Congress, Georgetown Univ./American Univ./Baltimore
  College of Law, Waszyngton, USA (26 VII-1 VIII 2015); tytuł referatu:
  Application of the Weight Formula and moral reasoning in the situation
  of legal and moral pluralism
 10. Konferencja Philosophy of Legal Philosophy, Uniwersytet Jagielloński (22-23 V 2015); tytuł referatu: Comments on R. Guastini Philosophy of Law. 
 11. XXI Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet w Białymstoku (14-17 IX 2014); tytuł referatu: Konwencjonalny charakter zasad prawnych
 12. Konferencja Rules, Uniwersytet Jagielloński (26-27 VIII 2013)
 13. seminarium w Washington College of Law, USA (16-18 IV 2012); tytuł referatu: Activism of constitutional courts. Remarks on parliamentary democracy
 14. seminarium w Nagoya University School of Law, Japonia (28 III 2012); tytuł
  referatu: Poland’s legal assistance projects in Eastern European Countries
 15. The International Symposium: The Human Rights Convention and Constitutional Courts in Integrated Europe, Nagoya University, Japonia (24 -30 XI 2010); tytuł referatu: Purposive interpretation and judicial activism of constitutional courts: human rights at stake
 16. XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Gdański (21-24 IX 2010)
 17. 2009 IVR World Congress, China Law Society, Pekin, Chiny (15-22 IX 2009);
  tytuł referatu: Collective  memory and court’s decisions
 18. Konferencja Stosowanie art. 190 ust. 3 w praktyce, KTiFP UAM/Trybunał Konstytucyjny (7-8 VI 2009); tytuł referatu: Uzasadnianie odroczenia utraty
  mocy obowiązującej aktu normatywnego. Uwagi na tle dopuszczalności
  odstąpienia przez sąd od stosowania aktu normatywnego niezgodnego
  z Konstytucją, co do którego Trybunał Konstytucyjny odroczył termin
  utraty mocy obowiązującej
 19. Konferencja 90 lat filozofii na Uniwersytecie w Poznaniu, Instytut Filozofii UAM
  (12 V 2009); tytuł referatu: Wartości i normy. Kilka uwag o filozofii i teorii prawa Czesława Znamierowskiego
 20. XVIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Warszawski (22-24 IX 2008); tytuł referatu: Etyczne problemy aktywizmu sędziowskiego
 21. seminarium w Slavic Research Centre, Sapporo, Japonia (3 IX 2007); tytuł referatu: Courts’ decisions and collective memory: How courts’ decisions affect what we remember and forget about the past
 22. Konferencja Europejski i międzynarodowy proces transformacji prawa w państwach postsocjalistycznych, Ukraińska Sekcja IVR, Kijów, Ukraina (23-25 IX 2005); tytuł referatu: Aktywizm sądów konstytucyjnych w państwach postsocjalistycznych
 23. 2005 IVR World Congress, Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania (24-29 V 2005); tytuł referatu: Challenges and Risks for Ethics of Legal Professions in Poland and Japan
 24. Contemporary Problems of Polish Constitutionalism, Waseda University, Institute
  of Comparative Law, Tokio, Japonia (II 2005); tytuł referatu: Polish Constitutionalism Challenges and Risks
 25. Transformation, Law Reform and Integration, Institute for Legal Studies, Hungarian Academy of Sciences , Budapeszt, Węgry (X 2003); tytuł referatu: Constitutional Courts and Judicial Reform
 26. XV Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (IX 2002); tytuł referatu: Trzy modele uzasadniania aksjologicznego decyzji orzeczniczej
 27. Konferencja Poczucie bezpieczeństwa, ład społeczny a prawo, Uniwersytet Gdański (IX 2001)
 28. 2001 IVR World Congress, Vrije Universiteit, Amsterdam, Holandia (VI 2001); tytuł referatu: Lustration and Reconciliation. Polish and South African experience
 29. Rights and Citizenship in Constitutional Transitions, International Institute for the Sociology of Law, Onati, Hiszpania (V 2001); tytuł referatu: Can Constituional Courts bring about politicial change?
 30. XIV Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa,Uniwersytet Śląski (IX 2000); tytuł referatu: Legalizm a polityczne problemy wykładni prawa
 31. Spring Seminar, Centre for Law and Society, Edynburg, Szkocja (V 2000); tytuł referatu: The Role of Legal Interpretation in Political Transformation
 32. 1999 IVR World Congress, Pace University, New York, USA (VI 1999); tytuł referatu: European Union – challenges for legal reasoning and judicial decisions in Poland
 33. Konferencja Autonomia i instrumentalizacja prawa, Uniwersytet Wrocławski, Karpacz (V 1999)
 34. Konferencja Współczesne problemy teorii prawa, Uniwersytet Szczeciński (II 1999); tytuł referatu: Polityczne problemy wykładni prawa
 35. XIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, UMCS, Lublin (IX 1998);
 36. XII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Łódzki (XI 1996);
  tytuł referatu: Zastosowanie wnioskowania dedukcyjnego w rozumowaniu prawniczym w ujęciu N. MacCormicka
 37. XI Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Szczeciński (V 1994)

V. Projekty badawcze

 1. 2016: Kierownik projektu, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki,
  edycja I/2016, moduł Uniwersalia 2.1.; tytuł projektu: „Adam Mickiewicz
  University Theory and Philosophy of Law
  ”, tłumaczenie i wydanie

  w wydawnictwie LIT Verlag książki o takim tytule
 2. 2016: Kierownik projektu, RPEiS: dygitalizacja i deponowanie archiwalnych roczników w repozytorium Amur oraz tłumaczenie na język angielski
  artykułów z czasopisma (541/P/DUN/2016)
 3. 2015-2018: Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki
  – Opus 8; tytuł projektu: „Stosowanie Formuły Ważenia i rozumowanie moralne
  w sytuacji pluralizmu prawnego oraz moralnego
  ” (UMO-2014/15/B/HS5/00650).
 4. 2015: Członek projektu badawczego „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność,
  e-learning, inwestycje w kadry
  ” realizowanego w ramach Programu

  Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 5. 2012: Członek projektu badawczego „Problematyka intertemporalna
  w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne.
  Geneza, funkcje, aksjologia
  ”, finansowanego przez Narodowe Centrum

  Nauki (UMO-2012/07/B/HS/03849).
 6. 2008-2011: Kierownik projektu badawczego własnego Ministerstwa Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego; tytuł projektu: „Wartości a językowe i pozajęzykowe dyrektywy wykładni celowościowej prawa” (NN 110057535)
 7. 2007: Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 kwietnia 2007 r. przyznająca dofinansowanie na wydanie książki „Czesław Znamierowski.
  W poszukiwaniu sprawnego państwa
  ” (629/DWB/P/2007)
 8. 2002: Członek projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych:
  Podstawowe problemy stosowania Konstytucji” kierowanego przez
  prof. K. Działochę (RP H02/2002); tytuł opracowania: „Klauzula
  demokratycznego państwa prawnego w aksjologii Konstytucji z 1997 roku”.
 9. 2000-2002: Kierownik projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych,
  tytuł projektu: „Wykładnia prawa w sytuacji zmiany ustrojowej
  i politycznej państwa”
  (1H02A01519)

VI. Nagrody i wyróżnienia

2005, 2006, 2007, 2011: Nagroda Dziekana WPiA UAM
2005: wyróżnienie za rozprawę habilitacyjną w XLI Ogólnopolskim Konkursie
„Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie

VII. Inne kursy, szkolenia, certyfikaty

2000-2002: współorganizator (wraz z drem P. Lissoniem) kliniki prawa
Prawo na co dzień” na Wydziale Prawa i Administracji UAM
1998: uczestnik i absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka w Warszawie    
1996: uczestnik warsztatów z zakresu praw człowieka organizowanych
przez Instytut Nauk Prawnych PAN w Poznaniu

VIII. Dydaktyka

wykład na kierunku prawo: teoria i filozofia prawa. prawoznawstwo;
ćwiczenia: logika prawnicza

wykład na kierunku administracja: etyka, prawoznawstwo, standardy etyczne administracji publicznej, logika praktyczna 
wykład dla doktorantów: etyka, filozofia prawa, metody badania prawa
wykład dla studentów Erasmus+: Philosophy of Law: Ideas and Applications