prof. UAM dr hab. Marzena Kordela

Stanowisko: profesor UAM

E-mail: kordela@amu.edu.pl
Dyżury: poniedziałek: 18.30-19.30; środa: 17.30-18.30
(oba terminy: Coll. Iuridicum, Św. Marcin 90, pok. 202).

Zainteresowania naukowe: teoria prawa, zasady prawa, metodologia nauk prawnych,
analityczna filozofia prawa, aksjologia prawa

SYLWETKA NAUKOWA

I. Wykształcenie

2013: stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych, Wydział Prawa
i Administracji UAM; praca habilitacyjna „Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne”
1999: tytuł doktora nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UAM;
dysertacja: „Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”, napisana pod kierunkiem prof. Sławomiry Wronkowskiej

II. Pełnione funkcje

 • czlonek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Oceny Wniosków o Przyznanie
  Stypendiów Naukowych dla Wybitnych Młodych Naukowców przy Ministrze
  Nauki i Szkolnictwa Wyższego; od 2018 r.
 • członek Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia WPiA UAM; kadencja 2016-2020
 • członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich; kadencja 2016-2020
 • członek Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR
  oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR)
 • członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Metodologii Prawa (International Association of Legal Methodology)
 • Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Profesora Zygmunta Ziembińskiego

III. Publikacje

III.1. Monografie

 1. Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Wydawn. Naukowe UAM, Poznań 2012.
 2. Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz/Poznań 2001.

III.2. Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

 1. Ratio Legis as a Binding Legal Value, w: V. Klappstein, M. Dybowski (red.),
  Ratio legis. Philosophical and Theoretical Perspectives, Springer,
  Heidelberg 2018, s. 19-28.
 2. Państwo prawne – zasada, doktryna, wartość czy idea?, w: M. Aleksandrowicz,
  M. Andruszkiewicz, A Breczko i S. Oliwniak (red.), Demokracja. Teoria prawa. Sadownictwo konstytucyjne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi
  zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy
  zawodowej, Białystok 2018, s. 235-242.
 3. Państwo prawne – wartość formalna czy materialna, w: A. Kryniecka (red.), Stereotypy a kształtowanie świadomości człowieka, Białystok 2017, s. 190-210
 4. Aksjologiczna wykładnia prawa, Przegląd Prawa i Administracji
  Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, t. CX, s. 149-158.
 5. Metody wykładni i inferencji zasad prawa, w: M. Hermann, S. Sykuna (red.), Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 89-99.
 6. Pewność prawa jako wartość konstytucyjna, w: M. Smolak (red.),
  Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Wolters Kluwer,
  Warszawa 2016, s. 149-160
 7. Systemowość aksjologiczna prawa, Przegląd Prawa i Administracji
  Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016, t. CIV, s. 91-105.
 8. Teoria prawa Zygmunta Ziembińskiego, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 2015, nr 1, s. 230-249.
 9. Wstęp metodologiczny do wykładni aksjologicznej, w: J. Czapska, M. Dudek,
  M. Stępień (red.), Wielowymiarowość prawa, Wydawnictwo Adam Marszałek,
  Toruń 2014, s. 28-48
 10. Formalne państwo prawne, w: M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz (red.),
  Demokratyczne państwo prawa, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2014, s. 83-92.
 11. Stanowienie zasad prawa, w: A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik (red.). Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 191-199.
 12. Validity and the General Principles of Law, w: J.-Y.Chérot, S. Cimamonti,
  L. Tranchant, J. Trémeau (red.), Le Droit, Entre Autonomie et Ouverture.
  Mélanges en l’honneur de Jean-Louis Bergel
  , Bruylant 2012, s. 295-309.
 13. Zasady prawa w sensie opisowym. Próba reinterpretacji, w: A. Choduń,
  S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa
  Profesora Macieja Zielińskiego
  , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu

  Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 439-453.
 14. Kategoria norm, zasad oraz wartości prawnych. Uwagi metodologiczne w związku
  z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego
  , Przegląd Sejmowy 2009, z. 5, s. 23-34.
 15. Principles of Law. An Axiological Perspective, Humanitas Journal of European Studies, 2009, III, s. 51-65.
 16. Państwo praworządne i państwo prawne – stosunek pojęć (przedruk),
  w: J. Kowalski (red.), Państwo prawa. Demokratyczne państwo prawne. Antologia, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2008, s. 117-124.
 17. Możliwość systemu zasad prawa, w: O. Bogucki, S. Czepita (red.), System
  prawny a porządek prawny
  , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu

  Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 59-78.
 18. The Principle of Legal Certainty as a Fundamental Element of the Formal Concept
  of the Rule of Law
  , La Revue du Notariat (Montreal), 2008, nr 110, s. 587-605.
 19. Możliwość konstruowania ogólnej teorii zasad prawa. Uwagi do koncepcji Roberta Alexy`ego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2007, z. 2, s. 11-28.
 20. Zasady prawa jako normatywna postać wartości, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
  i Socjologiczny, 2006, z. 1, s. 39-54.
 21. Formalna interpretacja klauzuli demokratycznego państwa prawnego
  w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
  , w: S. Wronkowska (red.),

  Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP,
  Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 140-157.
 22. „Ius” in the Rulings of the Polish Constitutional Tribunal, Ius et Lex 2005
  (wydanie elektroniczne).
 23. General Principles of Community Law as a Source of Law, w: Le Plurijuridisme,
  Actes du VIII é Congrés de Associaton Internationale de Méthodologie Juridique
  , Presses Universitaires D`Aix-Marseille 2005, s. 109-119.
 24. Zasada suwerenności jako kategoria teoretyczna, Civitas. Studia z Filozofii
  Polityki, 2003, Nr 7, s. 71-90.
 25. Principles of Law as a Theoretical Category. Remarks on the Background
  of the General Principles of Community Law
  , w: A. Bodnar, M. Kowalski, K. Raible,

  F. Schorkopf (red.), The Emerging Constitutional Law of the European Union. German and Polish Perspectives, Springer, Heidelberg 2003, s. 569-583.
 26. „Lex” i „ius” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Ius et Lex,
  2002, Nr 1, s. 213-223.
 27. Standardy rozstrzygnięć aksjologicznych. Uwagi na tle orzecznictwa
  Trybunału Konstytucyjnego
  , Gdańskie Studia Prawnicze, 2002, s. 249-258.
 28. Zarys systemu aksjologicznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,
  Studia Prawnicze, 2000, z. 1-2, s. 5-43.
 29. Uzasadnienia aksjologiczne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,
  Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 2000, z. 3, s. 25-35.
 30. Rola zasady państwa prawnego w budowie aksjologii prawa,
  w: L. Leszczyński (red.), Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 175-180.
 31. Kilka uwag terminologicznych o ocenach w sądowym stosowaniu prawa,
  w: M. Zirk-Sadowski (red.), Filozoficzno-teoretyczne problemy sądowego
  stosowania prawa
  , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 151-159.
 32. (z M. Smolakiem) H.L.A. Hart`s Postscript, The Cambrian Law Review, 1996,
  vol. 27, s. 75-79.
 33. (z M. Smolakiem) Postscriptum H.L.A. Harta, Państwo i Prawo, 1995, z. 1, s. 52-57.
 34. Koncepcja Rule of Law w prawie angielskim a wartość formalna prawa,
  w: S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa,
  Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995, s. 50-61.
 35. Zasady państwa prawnego w wystąpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich,
  w: S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa,
  Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995, s. 118-134.
 36. Zasady państwa prawnego w wystąpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich,
  Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 1994, z. 4, s. 86-88.
 37. Państwo praworządne i państwo prawne – stosunek pojęć, w: Filozofia prawa
  a tworzenie i stosowanie prawa
  , Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (Ośrodek Terenowy przy Sądzie Wojewódzkim w Katowicach), Katowice 1992, s. 413-419.

III.3. Recenzje i artykuły recenzyjne

 1. I. Lipowicz, O mądre prawo i wrażliwe państwo (rec.), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, z. 4, s. 379-381.
 2. Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa (artykuł recenzyjny),
  Państwo i Prawo,  2009, z. 7, s. 85-90.
 3. J. Sadomski, Konflikt zasad – ochrona dóbr osobistych a wolność prasy,
  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, z. 1, s. 221-223.
 4. J.M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, Przegląd Sejmowy, 2008,
  z. 4, s. 255-260.
 5. E. Morawska, Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004,
  z. 4, s. 194-198.
 6. Z. Tobor, Teoretyczne problemy legalności, Państwo i Prawo, 2000, z. 3, s. 85-87.
 7. Lojalność (Loyalty), George P. Fletcher, Loyalty. An Essay on the Morality
  of Relationships, New York, Oxford 1993)
  , Etyka, 1995, z. 28, s. 203-205.
 8. E. Łętowska, Po co ludziom konstytucja, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
  i Socjologiczny, 1994, z. 3, s. 163-164.

III.4. Podręczniki i skrypty

 1. Budowa aktu normatywnego. Język prawny i prawniczy. Rodzaje przepisów. Wykładnia przepisów prawnych i wnioskowania prawnicze. System prawa.
  Gałęzie prawa
  , w: M. Dybowski (red.), Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2003, s. 58-68, 82-98.
 2. M. Kordela (red.), Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Wyd. 11, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011; redakcja oraz autorstwo haseł: Przestępstwo i kara (s. 226-246) i Postępowanie karne (s. 247-281) i współautorstwo
  z P. Gabrielem haseł: Społeczność międzynarodowa i prawo międzynarodowe
  (s. 151-154), Niektóre organizacje międzynarodowe (s. 154-171).
 3. S. Wronkowska, M. Zmierczak (red.), Kompendium wiedzy o społeczeństwie,
  państwie i prawie
  , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa/Poznań, 1993/2007 (dziesięć wydań); hasło: Elementarne wiadomości o prawie karnym (s. 224-279)

  oraz współautorstwo z P. Gabrielem haseł: Społeczność międzynarodowa i prawo międzynarodowe (s. 151-154), Niektóre organizacje międzynarodowe (s. 154-173).

III.5. Sprawozdania

 1. Założenia nowej konstytucji RP (Konferencja naukowa, Poznań 3-4 III 1995), Państwo i Prawo, 1995, z. 6, s. 93-95.
 2. Konferencja naukowa w stulecie urodzin Prof. Cz. Znamierowskiego,
  Informator (UAM), Poznań, 21.03.1989, s. 17-18.
 3. Uroczystość nadania Prezydentowi Irlandii Prof. Mary Robinson doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
  i Socjologiczny, 1994, z. 3, s. 176.

III.6. Inne

 1. Głos w dyskusji do referatu S. Wronkowskiej 'Klauzula państwa prawnego’,
  w: A. Preisner, T. Zalasiński (red.), Podstawowe problemy stosowania
  Konstytucji RP
  , Wrocław 2005, s. 32-33.
 2. Zasady państwa prawnego w wystąpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich (komunikat), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1994, z. 4, s. 86-87.

IV. Konferencje naukowe (wybór)

 1. Konferencja podsumowująca projekt „Permissions, Information and Institutional Dynamics, Obligations, and Rights”, Uniwersytet w Bayreuth (14 XII 2018);
  referat: „Principles of law as a normative form of values
 2. VIII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Uniw. Zielonogórski (3-5 IX 2017); wykład plenarny: „System aksjologiczny prawodawcy jako granica prawa
 3. 2017 IVR World Congress “Peace based on Human Rights”, Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia (16-21 VII 2017); referaty: „Principles of Law as Commands to Realize Values” oraz „Ratio Legis as a Binding Legal Value”
 4. XX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Łódzki (6-9 IX 2012);
  referat „Obowiązywanie zasad prawa
 5. Skutki odroczenia utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego przez
  Trybunał Konstytucyjny
  , Katedra Teorii i Filozofii Prawa UAM (8-9  VI 2009); „Aksjologiczne aspekty odroczenia utraty mocy obowiązującej aktu
  normatywnego przez Trybunał Konstytucyjny”
  .
 6. 1st CEE Forum, Uniwersytet Śląski (30 IV-3 V 2009); referat: „Principles of Law
  as an Axiological Category
 7. 10th Conference of the International Association of Legal Methodology „Legal Certainty”, Uniw. w Sherbrooke, Kanada (24-27 X 2007); referat: „The Principle of Legal Certainty as a Fundamental Element of the Formal Concept of the Rule of Law
 8. XVII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Szczeciński (24-27 IX 2006); referat: „System zasad prawa
 9. 10th Conference of the International Association of Legal Methodology „Les Principes Généraux de Droit”; Uniwersytet w Tunisie, Tunezja (24-26 IX 2005); wykład: „General Principles of Law as a Normative Form of Values”.

V. Staże naukowe

2003, 2004: Christian-Albrechts-Universität, Kilonia, Niemcy; dwa miesięczne stypendium naukowe w katedrze kierowanej przez prof. Roberta Alexy’ego,
jednego z najwybitniejszych współczesnych teoretyków i filozofów prawa
1995:
Uniwersytet w Aberystwyth, Wielka Brytania
1994:
Summer Program in American Law, Uniwersytet Columbia/Uniwersytet
w Leyden/ Uniwersytet Amsterdamski
1993:
International Protection of Human Rights (advanced course). Abo Akademi University, Institute for Human Rights, Turku, Finlandia
1993:
Raising Rights Consciousness. Summer course on the foundations of Western jurisprudence and the rule of law,  Center for Law and Democracy/Uniwersytet Columbia/Democracy after Communism Foundation, Budapeszt
1993:
Tempus program in human rights and the rule of law, Uniwersytet w Sheffield

VI. Nagrody i wyróżnienia


2016: Srebrny Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
2015: indywidualna nagroda Rektora UAM I stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej
2014: wyróżnienie w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa”
na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie za rozprawę habilitacyjną
Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne
2011:
nagroda Rektora UAM za działalność dydaktyczną
2004: nagroda za działalność na rzecz Wydziału Prawa i Administracji UAM
w roku akademickim 2003/2004.
2002: nagroda Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej
1995: nagroda Rektora UAM za działalność organizacyjną i dydaktyczną

VII. Dydaktyka

Wykłady, ćwiczenia i konserwatoria z przedmiotów: prawoznawstwo, teoria i filozofia prawa, podstawy prawoznawstwa i logiki prawniczej, logika praktyczna i wstęp do wykładni prawa administracyjnego na kierunkach: prawo, prawo europejskiej, administracja, prawno-ekonomiczny, zarządzanie i prawo w biznesie; wykłady monograficzne z przedmiotów: Teoria wykładni prawa. Ekonomiczna analiza prawa, Zasady prawa; wykład z wykładni prawa na studiach doktoranckich.

Wykłady z wprowadzenia do prawoznawstwa, teorii prawa i zasad prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina.