prof. Wojciech Patryas

 

SYLWETKA NAUKOWA

I. Publikacje

I.1. Monografie

 1. Derogacja norm spowodowana nowelizacyjną działalnością prawodawcy.
  Próba eksplanacyjnego podejścia
  , Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
 2. Próba wyjaśnienia domniemań prawnych, Wydawnictwo Forum
  Naukowe, Poznań 2011.
 3. Performatywy w prawie, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2005.
 4. Rozważania o normach prawnych, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2001.
 5. Definiowanie pojęć prawnych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
 6. Elementy logiki dla prawników, Ars boni et aequi, Poznań 1994.
 7. Elementy logiki i legislacji, Wydawnictwo „Terra”, Poznań 1993.
 8. Zaniechanie. Próba analizy metodologicznej, Wydawnictwo
  Naukowe UAM, Poznań 1993.
 9. Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne, Wydawnictwo
  Naukowe UAM, Poznań 1988.
 10. Uznawanie zdań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.
 11. Idealizacyjny charakter interpretacji humanistycznej, Wydawnictwo
  Naukowe UAM, Poznań 1979.
 12. Eksperyment a idealizacja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1976.

I.2. Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

 1. Odpowiedź na uwagi do „Próby wyjaśnienia domniemań prawnych”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, z. 2, s. 259-264.
 2. Semiotyczny status numeracji przepisów, w: Państwo prawa i prawo karne.
  Księga
  Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 637-644.
 3. (z Ł. Pohlem) Dwugłos w sprawie normy sankcjonowanej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, z. 4, s. 173-189.
 4. „Norma sankcjonowana w prawie karnym…” – kilka uwag do artykułu Łukasz Pohla, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2006, z. 1, s. 65-67.
 5. Kilka uwag na marginesie koncepcji obowiązywania norm, w: Odwaga filozofowania. Leszkowi Nowakowi w darze, Poznań 2002, s. 265-273.
 6. Definicje a reguły sensu oraz reguły konstytutywne, Zeszyty Naukowe WSZiB,
  2000, Nr 1(9), s. 105-120.
 7. Definicje zakładane przez prawodawcę, Zeszyty Naukowe WSZiB,
  1999, Nr 3(8), s. 111-120.
 8. Rola definicji w skracaniu norm prawnych, Zeszyty Naukowe WSZiB,
  1999, Nr 2(7), s. 137-148.
 9. Kilka uwag o nowym kodeksie karnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
  i Socjologiczny, 1997, z. 3, s. 35-42.
 10. Odpowiedź na „Uwagi o W. Patryasa koncepcji zaniechania”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1996, z. 1, s. 135-146.
 11. Formy zjawiskowe przestępstw z zaniechania, Zeszyty Naukowe WSZiB,
  1997, Nr 1(2), s. 77-85.
 12. Zagadnienie struktury norm prawnych, Zeszyty Naukowe WSZiB,
  1996, Nr 1, s. 151-163.
 13. Definiowane w naukach dogmatycznoprawnych, w: J. Pogonowski (red.),
  Eufonia i logos, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995, s. 497-505.
 14. Przyczynek do zagadnienia przyczynowości zaniechania, Ruch Prawniczy,
  Ekonomiczny i Socjologiczny, 1992, z. 3, s. 1-9.
 15. Uwagi o zastosowaniu koncepcji interpretacji humanistycznej w prawie karnym,
  w: Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, Poznań 1990, s. 203-211.
 16. (z A. Klawiterem, K. Łastowskim i L. Nowakiem) Adaptation, learning, praxis.
  Some applications of the adaptative conceptual apparatus,
  w: Dimensions
  of the Historical Process
  , 1989, s. 121-128.
 17. Koncepcje Czesława Znamierowskiego a podstawowe problemy prawa karnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1987, z. 3, s. 47-61.
 18. (z S. Wronkowską) Remarks on Conceptions of Rationality of Law-maker,
  w: Studies in the Theory and Philosophy of Law, 1985, Vol. 1, s. 39-46.
 19. W sprawie wyjaśniania czynności – odpowiedź, Studia Filozoficzne,
  1983, Nr 10, s. 153-159.
 20. The Pluralistic Approach to Empirical Testing and the Special Forms
  of Experiment,
  w: W. Krajewski (red.), Polish Essays in the Philosophy
  of the Natural Sciences
  , 1982, s. 127-133.
 21. The Form of the Principle of Rationality, w: L. Nowak (red.), Social Classes,
  Action & Historical Materialism
  , 1982, s. 99-109.
 22. Uwagi o R. Tuomeli koncepcji wyjaśniania czynności, Poznańskie Studia
  z Filozofii Nauki, 1982, z. 7, s. 245-253.
 23. (z A. Klawiterem, K. Łastowskim, L. Nowakiem) Adaptacja, uczenie się, praktyka. Próby zastosowań adaptacyjnego aparatu pojęciowego, Poznańskie Studia
  z Filozofii Nauki, 1979, z. 4, s. 91-99.
 24. Interpretacja humanistyczna a skutkowe ujęcie czynności, Poznańskie Studia
  z Filozofii Nauki, 1979, z. 4, s. 271-283.
 25. Koncepcja uzasadniania założenia o racjonalności, Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, 1978, z. 3, s. 269-273.
 26. (z I. Nowak i W. Szabanem) O pewnym pojęciu istotności, Poznańskie Studia
  z Filozofii Nauki, 1977, z. 2, s.221-225.
 27. The Sense of Empirical Testing, w: Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, 1977, Vol. 3, Nos. 1-4, s. 180-198.
 28. When Do Two Theorems Correspond?, w: Poznań Studies in the Philosophy of the
  Sciences and Humanities, 1977, Vol. 3, Nos. 1-4, s.253-255.
 29. (z P. Chwaliszem, P. Kowalikiem, L. Nowakiem, M. Stefańskim), Osobliwości badań praktycznych, Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, 1976, z. 1, s. 189-213.
 30. O pewnym pojęciu aproksymacji, Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, 1976,
  z. 1, s. 269-272.
 31. (z J. Brzezińskim, J. Burbelką, A. Klawiterem, K. Łastowskim, L. Nowakiem) Prawo, teoria, sprawdzanie. Przyczynek do marksistowskiej metodologii nauk, Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, 1976, z. 1, s. 107-133.
 32. Idealization and Approximation, w: Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, 1975, Vol. I, No. 4, s. 8-85.
 33. An Analysis of the „Caeteris Paribus” Clause, w: Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, 1975, Vol. I, No. 1, s. 59-64.