mgr Weronika Dzięgielewska

Stanowisko: doktorantka
Praktyka zawodowa: prawnik

E-mail: weronika.dziegielewska@amu.edu.pl
Dyżury: wtorek, godz. 13.00-14.00
(s. 202 Collegium Iuridicum)

Zainteresowania naukowe: pragmatyczne i analityczne teorie prawa, filozofia języka, inferencjalizm, normatywność prawa, rozumowania prawnicze


SYLWETKA NAUKOWA

I. Wykształcenie

2019: ukończone studia licencjackie na kierunku filozofia, Instytut Filozofii UAM; tytuł pracy licencjackiej: ‘Normatywność prawa i intencjonalność. Analityczna teoria prawa Scotta Shapiro w perspektywie krytycznej’, pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Karoliny Cern i prof. dr hab. Piotra Makowskiego
2018: ukończone magisterskie studia prawnicze, Wydział Prawa i Administracji UAM; praca magisterska: „Współczesne koncepcje normatywności prawa a pojęcie obowiązywania w poznańskiej szkole teorii prawa”, napisana pod kierunkiem prof. Marka Smolaka

II.Publikacje

 1. (z W. Rzepińskim), What is practical about law? Contemporary legal philosophy on legal practice, w: J. Engberg, Between Text, Meaning and Legal Languages. Linguistic Approaches to Legal Interpretation, Foundations in Language and Law, De Gruyter Mouton, Berlin-Boston, 2023, s. 145-171.
 2. (z M. Dybowskim i W. Rzepińskim), Game analogy in law reconsidered: is evidence at stake?, Synthese 2022, z. 200, nr art. 517.
 3. Why Are We Bound by Evidence? On The Normative Stance of Legal Proof, w: Klappstein V., Dybowski M. (red.) Theory of Legal Evidence – Evidence in Legal Theory. Law and Philosophy Library, vol 138. Springer
 4. Normatywność obowiązywania norm prawnych w koncepcji poznańsko-szczecińskiej szkoły teorii prawa. Perspektywa pragmatyzmu analitycznego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(2), s. 91-107.

III. Konferencje naukowe

 1. 2022 IVR World CongressJustice, Community and Freedom”, Dimitrie Cantemir Christian University w Bukareszcie, Rumunia (3-8 VII 2022); referat „What is practical about law’s normativity (and why it is the other way round) w trakcie zorganizowanego wraz z mgr. Wojciechem Rzepińskim (UAM) panelu roboczego “Intersections of the Practices: Linguistic, Social, Legal”
 2. 2022 IVR World CongressJustice, Community and Freedom”, Dimitrie Cantemir Christian University w Bukareszcie, Rumunia (3-8 VII 2022); referatNormativity of Law and the Normative Vocabularies in Law. A Pragmatist Route From Legal Situations to Legal Normsw trakcie zorganizowanego przez dr. Macieja Dybowskiego (UAM) oraz dr Verenę Klappstein (Uniwersytet w Passau) panelu roboczegoLanguages of the law: vocabularies and uses
 3. Konferencja Argumentation 2021, Uniwersytet Masaryka w Brnie (22 X 2021); referat: „The Normativity of Legal Discursive Practice: On the Third Scope of Reason-Giving
 4. Konferencja „Evidence in Law and Ethics”, UJ (4-5 IV 2019); referat (wraz z M. Dybowskim i W. Rzepińskim): „Reclaiming Evidence – On Exchanging Reasons in Legal Practice
 5. Konferencja „Poznańska teoria prawa. Recepcja i polemiki”, UAM (2 VI 2017); referat: „Idealizacja i konkretyzacja w kontekście wykładni funkcjonalnej”
 6. Konferencja „Sfera publiczna i sfera prywatna w XXI wieku”, UAM
  (Obrzycko, 21-23 IV 2017); referat: „Racjonalność i rozumność
  w ujęciu J. Rawlsa a koncepcja racjonalnego prawodawcy”
 7. (z W. Rzepińskim) Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne „Demokracja-Praworządność-Sprawiedliwość”,  UAM (Ciążeń, 1-3 VII 2016);
  referat: „Niekonkluzywność aksjologiczna a dobro wspólne
 8. (z W. Rzepińskim) Konferencja „Teoria jako praktyka. Zagadnienia teoretycznoprawne”, (UAM, 3 VI 2016); referat: Prawodawstwo
  jako proces wymiany racji
 9. Konferencja „Wykładnia prawa. Zagadnienia teoretycznoprawne,
  filozoficznoprawne i dogmatycznoprawne
  ”, Uniwersytet Szczeciński

  (12 IV 2016); referat: „Dobro wspólne a niekonkluzywność zasad prawa”
 10. Konferencja „Interculturalism, religious freedom, political community” ,
  University of Navarra, Pampeluna, Hiszpania (21 X 2015);  referat „Common
  good in solving hard cases in the light of antropoarchical theory of law”
 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo wobec pluralizmu kulturowego“ Warszawa (15 V 2015); prezentacja eseju: „Sztuka a obraza uczuć religijnych
  w kontekście antropoarchicznej teorii prawa”
 12. Konferencja „Globalization and Law”, University of Navarra, Pampeluna,
  Hiszpania (28 X 2014); referat „Freedom of artistic expression
  as a blasphemy. Collision of freedom”

III. Zagraniczne wyjazdy naukowe

2017-2018: Universita degli Studi di Milano w Mediolanie – studia
w ramach programu Erasmus
2016: Uniwersytet im. Mykolasa Romerisa w Wilnie – Międzynarodowa
Szkoła Letnia Praw Człowieka zorganizowana w ramach projektu WISE

IV. Projekty badawcze

2022 – …: Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki – Preludium 20; tytuł projektu: „Semantyczna analiza racji w sytuacjach prawnych, (2021/41/N/HS5/02507).

V. Grupy badawcze i koła naukowe

V.1. Grupy badawcze

2018: Uczestnictwo w grupie badawczej Instytutu Filozofii „Filozofia i historia komunikacji” pod kierownictwem prof. Michała Wendlanda
2016-2017: Uczestnictwo w grupie badawczej Instytutu Filozofii „Sfera publiczna
a prywatność” pod kierownictwem prof. Krzysztofa Przybyszewskiego

V.2. Koła naukowe

2016-2018: Koło Naukowe Studentów Filozofii UAM, Sekcja Życia Publicznego; członek
2014-2018: Koło Naukowe Teorii i Filozofii Prawa im. Zygmunta Ziembińskiego; członek-założyciel

VI. Nagrody i wyróżnienia

2017-2018: Stypendium Rektora dla najlepszych studentów II stopnia
2016-2017: Stypendium Rektora dla najlepszych studentów II stopnia
2015-2016: Stypendium Rektora dla najlepszych studentów III stopnia

VII. Inne kursy, szkolenia, certyfikaty

2013: Certificate of Proficiency in English (poziom C2), Uniwersytet w Cambridge