dr Wojciech Rowiński

Praktyka zawodowa: sędzia Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie

Zainteresowania naukowe: teoria prawa, filozofia prawa, wykładnia prawa, argumentacja i rozumowanie prawnicze,
prawo europejskie, prawo cywilne, postępowanie cywilne,
prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, komparatystyka prawnicza, międzynarodowe sądy i trybunały

SYLWETKA NAUKOWA

I. Wykształcenie

2017: uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych, Wydział Prawa
i Administracji UAM; dysertacja „Wykładnia prounijna w orzecznictwie naczelnych organów władzy sądowniczej” napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Smolaka

2007-2008: Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Ekonomii
dla Sędziów i Prokuratorów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2005-2006: Studia Podyplomowe Prawa Europejskiego dla Sędziów
i Prokuratów, Polska Akademia Nauk

1999: ukończone magisterskie studia prawnicze, Wydział Prawa i Administracji UAM; praca magisterska: „Umowa przelewu na zabezpieczenie” napisana pod kierunkiem
prof. dr hab. Janiny Panowicz–Lipskiej

II. Publikacje

II.1.Monografie

 1. Wykładnia prounijna w orzecznictwie naczelnych organów władzy sądowniczej”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019.

II.2. Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

 1. Nakaz dokonywania wykładni prounijnej jako dyrektywa wykładni systemowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2016, nr 1.
 2. Dyskusja nad modelem wykładni prounijnej w polskiej nauce prawa,
  „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”, 2012, nr 1.

III. Konferencje naukowe i wystąpienia

 1. wykład w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu: Wykładnia prounijna
  w orzecznictwie naczelnych organów władzy sądowniczej w Polsce
  (2019)
 2. Europejskie Sympozjum Prawa Pracy, Bundesarbeitsgericht
  (Sąd Najwyższy-Sąd Prawa Pracy) w Erfurcie (Niemcy) (26-27.04.2012);
 3. Europejskie Sympozjum Prawa Pracy, Bundesarbeitsgericht
  (Sąd Najwyższy-Sąd Prawa Pracy) w Erfurcie (Niemcy) (14-15.06.2009);
 4. Zjazd  Sędziów i Prokuratorów Państw Członkowskich w Trybunale
  Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Luksemburg (9-10.06.2008).

IV. Staże naukowe

 1. 09.2018–06.2019: Staż długoterminowy w Trybunale Sprawiedliwości
  Unii Europejskiej, Luksemburg, The European Judicial Training Network;
 2. 21.11.2016–2.12.2016: Staż w sądach w Brukseli (Belgia), Program Wymiany
  dla Sędziów i Prokuratorów The European Judicial Training Network;
 3. 11.2009: Staż w Sądzie Wielkiej Instancji w Dax (Tribunal de Grand Instance
  de Dax,
  Francja), Programu Wymiany dla Sędziów i Prokuratorów
  The European Judicial Training Network;
 4. 11.2008: Staż w Sądzie Rejonowym w Hameln (Amtsgericht Hameln Niemcy), Program Hospitacyjny dla Sędziów z Europy Środkowej i Wschodniej;
 5. 27.05.2007-1.06.2007: Seminarium prawnoporównawcze dla sędziów
  i prokuratorów dotyczące systemów prawnych państw członkowskich
  na przykładzie prawa niemieckiego, La Manga (Hiszpania);
 6. 07.1998: Letnia Szkoła Prawa Amerykańskiego w Lejdzie  (Leyden-Amsterdam-Columbia Summer Program in American Law), organizowana przez uniwersytety
  w Lejdzie, Amsterdamie i Columbia w Nowym Jorku.