dr Paweł Kokot

Stanowisko: adiunkt
Praktyka zawodowa: adwokat

E-mail: p.kokot@amu.edu.pl
Dyżury: wtorek 9:00–10:00 p. 202 CI
sobota, 8:00–8:30, s. 0.1 CIN (po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową)

Zainteresowania naukowe: badania naukowe z zakresu teorii prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia legitymizacji systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej, filozofia prawa, polskie
i międzynarodowe prawo sportowe.

SYLWETKA NAUKOWA

I. Wykształcenie

V 2018: uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych, Wydział Prawa
i Administracji UAM; dysertacja „Działalność orzecznicza Trybunału
Konstytucyjnego jako instytucjonalna legitymizacja systemu prawa
w okresie transformacji ustrojowej w Polsce
” napisana pod kierunkiem
prof. Marka Smolaka (poprzedni promotor: prof. Jarosław Mikołajewicz)
VI 2011: ukończone stacjonarne studia magisterskie na kierunku prawo,
Wydział Prawa i Administracji UAM; praca magisterska: „Legitymizacja
systemu prawa w państwie transformacji ustrojowej. Przykład Polski

II. Pełnione funkcje

od 2017: Członek Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych
Polskiego Związku Piłki Nożnej
od 2017:
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego

X 2012 – X 2014: Członek Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów UAM
X 2012 – X 2014: Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej Samorządu
Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UAM

III. Publikacje

III.1. Monografie

 1. Legitymizacja systemu prawa w państwie transformacji ustrojowej,
  Wydawnictwo Texter, Warszawa 2013 [e-book].

III.2. Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

 1. Functions of Intertemporal Law, w: The Intertemporal Problems in Law,
  J. Mikołajewicz, W. Szafrański, A. Godek (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN,
  Poznań 2017, s. 209-226.
 2. Rola wykładni w procesie legitymizacji systemu prawa, w: M. Hermann,
  S. Sykuna (red.), Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy, C.H. Beck,
  Warszawa 2016, s. 39-53.
 3. Maria Kruk, Jan Wawrzyniak (red.), Transformacja ustrojowa w Polsce 1989-2009, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, ss. 196, ISBN 978-83-7283-505-4, Studia Prawa Publicznego, 2015, nr 2.
 4. Legitimization of the Polish legal system during the transformation period
  from the perspective of axiological (ideological) argumentation
  , Przegląd
  Prawa Publicznego, 2015, nr 4, s. 24-34.
 5. Funkcje prawa intertemporalnego, w: J. Mikołajewicz (red.), Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia, Wydawnictwo C.H.Beck,
  Warszawa 2015, s. 667-685.
 6. Miejsce refleksyjności w percepcyjnej fazie wykładni prawa, w: J. Karczewski,
  M. Żuralska (red.), Refleksyjność w prawie. Inspiracje, Wydawnictwo
  Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 67-81.
 7. Relacje pomiędzy sądem konstytucyjnym a władzą ustawodawczą jako element legitymizacji polskiego systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej. Zagadnienia teoretycznoprawne, Przegląd Prawa Publicznego, 2015, nr 3, s. 24-34.
 8. Nullum crimen sine lege jako dyrektywa interpretacji tekstu prawnego, w: I. Sepioło (red.), Nullum crimen sine lege, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 3-14.
 9. Socjologiczne aspekty procesu legitymizacji systemu prawa w państwie transformacji ustrojowej, Themis Polska Nova, 2012, nr 1(2), s. 358-367.
 10. Komentarz do ustawy o sporcie, M. Gniatkowski (red.), Wyd. 1, Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2011; wstęp, rozdziały: 1-4 (s. 17-121), 11 (art. 63 ustawy), 12
  (art. 82–83, 86, 92–93 ustawy)
 11. Sprawa Alicji Tysiąc (głos w dyskusji), w: R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Wolters Kluwier Polska, Warszawa 2010, s. 196-205.

III.3. Sprawozdania

 1. Ogólnopolska konferencja naukowa „Macieja Zielińskiego koncepcja wykładni prawa”, Poznań 19 października 2015 r., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
  i Socjologiczny, 2016, z. 1, s. 285-287.
 2. VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Wymiary Prawa”, Poznań 6-9 września 2015 r., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2016, z. 1, s. 288-289.
 3. Prawo sportowe z bliska – działalność poznańskiego Koła Naukowego Prawa Sportowego, Edukacja Prawnicza, 2009, nr 10.

III.4. Teksty przyjęte do druku

 1. Postępowanie arbitrażowe prowadzone przez organy orzekające FIFA –
  zarys problematyki na przykładzie działalności FIFA Dispute Resolution
  Chamber oraz FIFA Players’ Status Committee
  , w: P. Makurat (red.), 

  Wybrane problemy prawa sportowego.

IV. Konferencje naukowe

 1. XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Wrocławski (18-21 IX 2016); referat: „Wykładnia prawa jako narzędzie uzyskania sprawiedliwego rozstrzygnięcia w procesie sądowego stosowania prawa. Analiza z perspektywy derywacyjnej koncepcji wykładni prawa autorstwa Macieja Zielińskiego
 2. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w sporcie, SWPS Poznań (3 VI 2016); referat: „Międzynarodowe postępowanie dyscyplinarne w sporcie na przykładzie działalności UEFA Disciplinary Committee”
 3. VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, UAM (6-9 IX 2015); referat: „Legitymizacja systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej
 4. VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Uniwersytet Warszawski
  (12-14 IX 2013); referat: „Miejsce refleksyjności w percepcyjnej fazie
  wykładni prawa
 5. II Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego, Uniwersytet Gdański (19 IV 2013); referat: „Postępowanie arbitrażowe prowadzone przez organy orzekające FIFA – zarys problematyki na przykładzie działalności FIFA Dispute Resolution Chamber oraz FIFA Players’ Status Committee”
 6. II Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów Nullum crimen sine lege, UAM
  (10-11 IV 2013); referat: „Nullum crimen sine lege jako dyrektywa interpretacji
  tekstu prawnego

V. Granty i udział w projektach badawczych

Udział w charakterze wykonawcy w grancie „Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia”. Grant został przyznany prof. UAM dr. hab. Jarosławowi Mikołajewiczowi przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu „OPUS 4”.

VI. Nagrody i wyróżnienia

2013/2014: stypendium Rektora UAM dla najlepszych doktorantów
2012: Wyróżnienie w Konkursie Prac Magisterskich im. J.J. Lipskiego, organizowanym przez Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”; praca magisterska „Legitymizacja systemu prawa w państwie transformacji ustrojowej. Przykład Polski

VII. Dydaktyka

prowadzone zajęcia (ćwiczenia i konwersatoria): prawoznawstwo, logika
praktyczna, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, wprowadzenie do wykładni
prawa administracyjnego