dr Paweł Kokot

Stanowisko: adiunkt
Praktyka zawodowa: adwokat

E-mail: p.kokot@amu.edu.pl
Dyżury: wtorek 9:00–10:00 p. 202 CI
sobota, 8:00–8:30, s. 0.1 CIN (po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową)

Zainteresowania naukowe: badania naukowe z zakresu teorii prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia legitymizacji systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej, filozofia prawa, polskie i międzynarodowe prawo sportowe.

SYLWETKA NAUKOWA

I. Wykształcenie

V 2018: uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UAM; dysertacja „Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego jako instytucjonalna legitymizacja systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej w Polsce” napisana pod kierunkiem prof. Marka Smolaka (poprzedni promotor: prof. Jarosław Mikołajewicz)
VI 2011: ukończone stacjonarne studia magisterskie na kierunku prawo, Wydział Prawa i Administracji UAM; praca magisterska: „Legitymizacja systemu prawa w państwie transformacji ustrojowej. Przykład Polski

II. Pełnione funkcje

od 2017: Członek Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych Polskiego Związku Piłki Nożnej
od 2017:
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego

X 2012 – X 2014: Członek Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów UAM
X 2012 – X 2014: Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UAM

III. Publikacje

III.1. Monografie

 1. Legitymizacja systemu prawa w państwie transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Texter, Warszawa 2013 [e-book].

III.2. Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

 1. Functions of Intertemporal Law, w: The Intertemporal Problems in Law, J. Mikołajewicz, W. Szafrański, A. Godek (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2017, s. 209-226.
 2. Rola wykładni w procesie legitymizacji systemu prawa, w: M. Hermann, S. Sykuna (red.), Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 39-53.
 3. Maria Kruk, Jan Wawrzyniak (red.), Transformacja ustrojowa w Polsce 1989-2009, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, ss. 196, ISBN 978-83-7283-505-4, Studia Prawa Publicznego, 2015, nr 2.
 4. Legitimization of the Polish legal system during the transformation period from the perspective of axiological (ideological) argumentation, Przegląd Prawa Publicznego, 2015, nr 4, s. 24-34.
 5. Funkcje prawa intertemporalnego, w: J. Mikołajewicz (red.), Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 667-685.
 6. Miejsce refleksyjności w percepcyjnej fazie wykładni prawa, w: J. Karczewski, M. Żuralska (red.), Refleksyjność w prawie. Inspiracje, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 67-81.
 7. Relacje pomiędzy sądem konstytucyjnym a władzą ustawodawczą jako element legitymizacji polskiego systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej. Zagadnienia teoretycznoprawne, Przegląd Prawa Publicznego, 2015, nr 3, s. 24-34.
 8. Nullum crimen sine lege jako dyrektywa interpretacji tekstu prawnego, w: I. Sepioło (red.), Nullum crimen sine lege, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 3-14.
 9. Socjologiczne aspekty procesu legitymizacji systemu prawa w państwie transformacji ustrojowej, Themis Polska Nova, 2012, nr 1(2), s. 358-367.
 10. Komentarz do ustawy o sporcie, M. Gniatkowski (red.), Wyd. 1, Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2011; wstęp, rozdziały: 1-4 (s. 17-121), 11 (art. 63 ustawy), 12 (art. 82–83, 86, 92–93 ustawy).
 11. Sprawa Alicji Tysiąc (głos w dyskusji), w: R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Wolters Kluwier Polska, Warszawa 2010, s. 196-205.

III.3. Sprawozdania

 1. Ogólnopolska konferencja naukowa „Macieja Zielińskiego koncepcja wykładni prawa”, Poznań 19 października 2015 r., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2016, z. 1, s. 285-287.
 2. VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Wymiary Prawa”, Poznań 6-9 września 2015 r., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2016, z. 1, s. 288-289.
 3. Prawo sportowe z bliska – działalność poznańskiego Koła Naukowego Prawa Sportowego, Edukacja Prawnicza, 2009, nr 10.

III.4. Teksty przyjęte do druku

 1. Postępowanie arbitrażowe prowadzone przez organy orzekające FIFA – zarys problematyki na przykładzie działalności FIFA Dispute Resolution Chamber oraz FIFA Players’ Status Committee, w: P. Makurat (red.), Wybrane problemy prawa sportowego.

IV. Konferencje naukowe

 1. Kongres Teorii i Filozofii Prawa, WPiA UŚ (28-30 IX 2022); referat: „Delegitymizacja systemu prawa – rozważania wstępne”.
 2. XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Wrocławski (18-21 IX 2016); referat: „Wykładnia prawa jako narzędzie uzyskania sprawiedliwego rozstrzygnięcia w procesie sądowego stosowania prawa. Analiza z perspektywy derywacyjnej koncepcji wykładni prawa autorstwa Macieja Zielińskiego
 3. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w sporcie, SWPS Poznań (3 VI 2016); referat: „Międzynarodowe postępowanie dyscyplinarne w sporcie na przykładzie działalności UEFA Disciplinary Committee”
 4. VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, UAM (6-9 IX 2015); referat: „Legitymizacja systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej
 5. VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Uniwersytet Warszawski (12-14 IX 2013); referat: „Miejsce refleksyjności w percepcyjnej fazie wykładni prawa
 6. II Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego, Uniwersytet Gdański (19 IV 2013); referat: „Postępowanie arbitrażowe prowadzone przez organy orzekające FIFA – zarys problematyki na przykładzie działalności FIFA Dispute Resolution Chamber oraz FIFA Players’ Status Committee”
 7. II Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów Nullum crimen sine lege, UAM (10-11 IV 2013); referat: „Nullum crimen sine lege jako dyrektywa interpretacji tekstu prawnego

V. Granty i udział w projektach badawczych

Udział w charakterze wykonawcy w grancie „Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia”. Grant został przyznany prof. UAM dr. hab. Jarosławowi Mikołajewiczowi przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu „OPUS 4”.

VI. Nagrody i wyróżnienia

2013/2014: stypendium Rektora UAM dla najlepszych doktorantów
2012: Wyróżnienie w Konkursie Prac Magisterskich im. J.J. Lipskiego, organizowanym przez Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”; praca magisterska „Legitymizacja systemu prawa w państwie transformacji ustrojowej. Przykład Polski

VII. Dydaktyka

prowadzone zajęcia (ćwiczenia i konwersatoria): prawoznawstwo, logika praktyczna, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, wprowadzenie do wykładni prawa administracyjnego