dr Mikołaj Hermann

Stanowisko: adiunkt
E-mail: mhermann@amu.edu.pl
Dyżur: poniedziałek, godz. 18.00-20.00, MS Teams

 

 

 

SYLWETKA NAUKOWA

I. Publikacje

I.1. Monografie

 1. Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego z perspektywy teoretycznoprawnej. Instrument ochrony ładu konstytucyjnego czy środek zapewniania jednolitości orzecznictwa?, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2015.
 2. Derogacja w analizach teoretycznoprawnych, Ars boni et aequi, Poznań 2012.

I.2. Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

 1. The Concurrence of Legal Provisions as an Interpretative Problem: An Outline of the Issue, w: M. Smolak, P. Kwiatkowski (red.), Poznań School of Legal Theory, Brill-Rodopi, Leiden 2020, s. 402–424.
 2. (z M. Krotoszyńskim) American Concepts of Legal Interpretation from the Perspective of Polish Theory of Law, w: Ł. Bartosik, M. Urbańczyk, D. Szlingiert (red.), American Law and American Jurisprudence: Interpretations, Challenges, Procedures, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, s. 11-23.
 3. How Can Ratio Legis Help a Lawyer to Interpret a Legal Text? Employing the Purpose of a Regulation for Legal Interpretation, w: M. Dybowski, V. Klappstein (red.), Ratio Legis. Philosophical and Theoretical Perspectives, Springer, Heidelberg 2018, s. 187-205.
 4. (z S. Wronkowską) Intertemporal issues in constitutional law; basic considerations, w: J. Mikołajewicz, W. Szafrański, A. Godek (red.), The Intertemporal Problems – Polish Legal Perspective, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 9-47.
 5. (z S. Wronkowską i A. Łyszkowską) Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na tekst jednolity aktu normatywnego, w: M. Laskowska (red.), Znaczenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego dla tekstu jednolitego ustawy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, s. 31-61.
 6. Zbieg przepisów prawnych jako problem interpretacyjny, w: M. Hermann, S. Sykuna (red.), Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 167-204.
 7. (z A. Łyszkowską) Związkowe ujęcie przedmiotu kontroli w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, w: M. Smolak (red.), Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 181-206.
 8. (z S. Wronkowską) Problematyka intertemporalna prawa konstytucyjnego. Zagadnienia wstępne, w: J. Mikołajewicz (red.), Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza i funkcje, C.H. Beck, Poznań 2015, s. 195-240.
 9. Stwierdzenie niekonstytucyjności jako czynność konwencjonalna unieważnienia aktu normatywnego, w: M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski (red.), Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2013, s. 249-277.
 10. Norma prawna: wyrażenie czy wypowiedź?, Przegląd Sejmowy, 2013, Nr 2, s. 67-85. (z P. Grabowskim) O normatywnym charakterze przepisów o wejściu w życie, Państwo i Prawo, 2006, Nr 9, s. 69-79.
 11. O wadach legislacyjnych ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie regulacji studiów doktoranckich, Przegląd Legislacyjny, 2006, Nr 5, s. 49-60.

I.3. Glosy

 1. Glosa do postanowienia NSA z dnia 29 marca 2012 r., sygn. akt II GSK 320/11, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, 2012, Nr 4, s. 119-129.
 2. Glosa do wyroku NSA z dnia 11 kwietnia 2006 r., sygn. akt I OSK 756/05, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2007, Nr 5-6, s. 167-176.

I.4. Redakcje naukowe

 1. (z M. Krotoszyńskim i P.F. Zwierzykowskim) Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia, C.H. Beck, Warszawa 2019.
 2. (z S. Sykuną) Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy, C.H. Beck, Warszawa 2016.

I.5. Sprawozdania

 1. (z P.F. Zwierzykowskim) „Zygmunt Ziembiński – uczony i nauczyciel”. Konferencja zorganizowana 11 maja 2007 r. w Poznaniu przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 2007, z. 3, s. 269-271.

I.6. Inne

 1. How Can Ratio Legis Help a Lawyer to Interpret the Legal Text?, w: Peace Based on Human Rights. XXVIII World Congress on the Philosophy of Law and Social Philosophy, Lisboa 2017, s. 105-106.
 2. (z P.F. Zwierzykowskim) Status reguł sensu czynności konwencjonalnych, w: 10. Polski Zjazd Filozoficzny. Księga streszczeń, Poznań 2015, s. 398.
 3. Głos w dyskusji, w: Konferencja z dnia 4 września 2014 r. Zasady techniki prawodawczej – perspektywa zmian, Warszawa 2015, s. 222.
 4. (z S. Wronkowską i A. Łyszkowską) Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na tekst jednolity aktu normatywnego, w: M. Laskowska, Z. Wrona (red.), Konferencja: Tekst jednolity ustawy wobec orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 25 kwietnia 2013 r., Warszawa 2013, s. 17-37.

II. Konferencje naukowe

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Stanisława Czepity „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”, WPiA USz (24-25 XI 2022), referat: „O normach sprzężonych raz jeszcze. Analiza teoretycznoprawna”.
 2. Konferencja „Zygmunt Ziembiński 1920 – 2020”, WPiA UAM (6 X 2022); referat: „Czynności konwencjonalne a ich konsekwencje normatywne. Kontrowersje wokół poznańskiej koncepcji czynności konwencjonalnych”.
 3. Kongres Teorii i Filozofii Prawa, WPiA UŚ (28-30 IX 2022); referat: „Norma sankcjonowana i sankcjonująca. Propozycja nowego ujęcia”.
 4. 2022 IVR World Congress “Justice, Community and Freedom”, Dimitrie Cantemir Christian University w Bukareszcie, Rumunia (3-8 VII 2022); referat „Application and Applicability of Law in Relation to its Validity. Different Meanings. Different Uses” w trakcie zorganizowanego przez dr. Macieja Dybowskiego (UAM) i dr Verenę Klappstein (Uniwersytet w Passau) panelu roboczego “Languages of the law: vocabularies and uses
 5. Seminarium w ramach cyklu „Znak-Język-Rzeczywistość Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, Instytut Filozofii UW (6 XII 2019); referat: Kontrowersje wokół statusu semiotycznego reguł sensu czynności konwencjonalnych
 6. (z M. Krotoszyńskim) XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, KUL (23-26 IX 2018); referat: „O typach koncepcji wykładni prawa. Powrót do dyskusji”
 7. Konferencja „Zastosowanie koncepcji teoretycznej intertemporalności Jarosława Mikołajewicza”, WPiA UAM (8 VI 2018), referat: Koncepcja intertemporalna Jarosława Mikołajewicza – początek czy koniec dyskusji?
 8. (z M. Krotoszyńskim) Konferencja „American Legal, Political and Economic Thought”, UAM (11 V 2018), referat: American Concepts of Legal Interpretation from the Perspective of Polish Theory of Law
 9. Konferencja „Immanuel Kant: Questioning the unity of practical reason in its moral and legal lawgiving”, Insytut Filozofii UAM (8-9 XII 2017), referat: Employing ratio legis for legal interpretation as a kind of practical reasoning based on the assumption of the lawmaker’s rationality
 10. 2017 IVR World Congress “Peace based on Human Rights”, Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia (16-21 VII 2017), referat: How can ratio legis help a lawyer to interpret a legal text?
 11. „Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego”, Konferencja w Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa (26 XI 2015), referat: Skarga na prawo czy skarga na jego zastosowanie? Kontrowersje wokół warunków dopuszczalności skargi konstytucyjnej.
 12. (z P.F. Zwierzykowskim) X Polski Zjazd Filozoficzny, UAM, (15-19 IX 2015), referat: Status reguł sensu czynności konwencjonalnych.
 13. VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, UAM (6-9 IX 2015), referat: Prawo w aspekcie terytorialnym. „Jednolitość orzecznictwa. Standard – instrumenty – praktyka”, Sąd Najwyższy, Warszawa (21 XI 2013), referat: Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego: instrument ochrony konstytucyjności prawa czy instrument zapewniania jednolitości orzecznictwa? (ujęcie teoretycznoprawne).
 14. Zasada demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie sądowym”, Konferencja  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Serock (9-10 V 2013), wykład: Działanie prawa w czasie.
 15. (z S. Wronkowską i A. Łyszkowską) „Tekst jednolity ustawy wobec orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego”, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa (25 IV 2013), referat: Wpływ wyroków Trybunału Konstytucyjnego na kształt tekstu jednolitego ustawy.
 16. Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego”, Trybunał Konstytucyjny, Warszawa (29 IX 2012), referat: Stwierdzenie niekonstytucyjności jako czynność konwencjonalna unieważnienia wytworu aktu prawodawczego.

III. Granty naukowe

Udział w projekcie „Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 4 (UMO-2012/07/B/HS5/03849), kierownik: prof. UAM dr hab. Jarosław Mikołajewicz.

IV. Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda dydaktyczna „Praeceptor Laureatus” Rektora UAM dla najlepszego dydaktyka Wydziału Prawa i Administracji za rok akademicki 2021/2022.
 2. Nagroda Dziekana WPiA UAM za wyróżniającą się działalność dydaktyczną w roku akademickim 2020/2021.
 3. Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy dydaktycznej w 2020 r.
 4. Nagroda Dziekana WPiA UAM za wyróżniającą się działalność dydaktyczną w roku akademickim 2015/2016.