dr Michał Krotoszyński

Stanowisko: adiunkt
Praktyka zawodowa: radca prawny
# ORCID: 0000-0002-0291-7328

E-mail: michal.krotoszynski@amu.edu.pl
Dyżury: piątki i soboty 12.30-13.30.
Dyżury odbywają się przez MS Teams (w podanych
godzinach czekam na połączenia audio i wideo).

Zainteresowania naukowe: sprawiedliwość tranzycyjna, wykładnia prawa, metodologia nauk prawnych, prawo ochrony zdrowia, prawo telekomunikacyjne


SYLWETKA NAUKOWA

I. Wykształcenie

V 2016: uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UAM; dysertacja: „Modele sprawiedliwości tranzycyjnej”, napisana pod kierunkiem
prof. Marzeny Kordeli
V 2014: wpis na listę radców prawnych, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

VI 2010: ukończone magisterskie studia prawnicze, Wydział Prawa i Administracji UAM; praca magisterska: „Lustracja w Polsce w świetle modeli sprawiedliwości okresu tranzycji”, napisana pod kierunkiem prof. Sławomiry Wronkowskiej

II. Pełnione funkcje

II.1. Na Uniwersytecie

od X 2021: Sekretarz Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego
od IX 2021:
członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne
od X 2020:
Pełnomocnik Dziekana WPiA UAM ds. zdalnych form nauczania

od X 2020: Członek Zespołu ds. Strategii Rozwoju UAM

II.2. Poza Uniwersytetem

od IX 2014: Członek Prezydium Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR; w okresie IX 2014-IX 2018: Skarbnik Stowarzyszenia
IX 2016-V 2021: Sekretarz Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

III. Publikacje

III.1. Monografie

 1. Modele sprawiedliwości tranzycyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.
 2. Lustracja w Polsce w świetle modeli sprawiedliwości okresu tranzycji,
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2014 [e-book].

III.2. Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

 1. Lustracja w Polsce po 2015 r. Zmiana modelu i problemy konstytucyjne,
  Przegląd Konstytucyjny, 2021, Nr 4, s. 116-142.
 2. Legal Interpretation in Periods of Political Transformation,
  w: M. Smolak, P. Kwiatkowski (red.), Poznań School of Legal Theory,
  Brill-Rodopi, Leiden 2020, s. 384–401.
 3. (z M. Hermannem) American Concepts of Legal Interpretation from the Perspective of Polish Theory of Law, w: Ł. Bartosik, M. Urbańczyk, D. Szlingiert (red.),
  American Law and American Jurisprudence: Interpretations, Challenges, Procedures
  , Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, s. 11-23.
 4. Transitional Justice and the Constitutional Crisis: The Case of Poland (2015–2019), Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2019, Nr 3 (21), s. 22-39.
 5. Rola filozofii ubuntu w rozliczeniach z przeszłością w Republice Południowej
  Afryki i wybranych obszarach południowoafrykańskiego prawa
  ,
  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, Nr 4, s. 27-42.
 6. Architektura przeszłości. Muzea jako nośnik narracji historycznej,
  Sensus Historiae, 2019, Nr 3, s. 83-99.
 7. Legislative History, Ratio Legis, and the Concept of the Rational Legislator,
  w: M. Dybowski, V. Klappstein (red.), Ratio Legis. Philosophical
  and Theoretical Perspectives
  , Springer, Heidelberg 2018, s. 57-73.
 8. Transitional Justice Models and Analytic Philosophy: Towards Theory,
  Polish Political Science Yearbook, 2017, Nr 2 (46), s. 9-21.
 9. Wykładnia prawa w okresie transformacji ustrojowej, w: M. Hermann,
  S. Sykuna (red.), Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy, C.H. Beck,
  Warszawa 2016, s. 19-37.
 10. The Transitional Justice Models and the Justifications of Means of Dealing
  with the Past
  , Oñati Socio-legal Series, 2016, Nr 6 (3), s. 584-606.
 11. Opodatkowanie VAT zaświadczeń o stanie zdrowia, Przegląd Podatkowy,
  2015, nr 7, s. 23-27.
 12. Refleksyjność a badania nad sprawiedliwością tranzycyjną, Archiwum
  Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2015, Nr 2 (11), s. 59-68.
 13. Ustawodawstwo lustracyjne wobec upływu czasu, Forum Prawnicze,
  2015, nr 6, s. 83-100.
 14. Elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców. Problemy prawne
  i efektywność regulacji
  , w: M. Dziubińska, A. Janus, J. Kostrubiec, T. Sroka,
  P. Szczęśniak (red.), Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, CeDeWu,
  Warszawa 2014, s. 135-145.
 15. Integracja zewnętrzna prawoznawstwa a badania nad sprawiedliwością tranzycyjną, w: M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, T. Bekrycht (red.), Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 1, Jurysprudencja 2/2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 83-91.
 16. Polish Lustration and the Models of Transitional Justice, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014, vol. 3, s. 199-211.
 17. (z F. Szumskim) Świadek niepełnosprawny intelektualnie, w: M. Szpitalak,
  K. Kasparek (red.), Psychologia sądowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 253-265.
 18. Trzecia droga: środki administracyjne w zwalczaniu mowy nienawiści (głos
  w dyskusji), w: R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Wolters Kluwier Polska, Warszawa 2010, s. 114-128.

III.3. Redakcje naukowe

 1. (z M. Hermannem i P.F. Zwierzykowskim) Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia, C.H. Beck, Warszawa 2019.

III.4. Sprawozdania

 1. VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Wymiary prawa”,
  Poznań, 6-9.09.2015 r.
  , Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej,
  2016, Nr 1 (12), s. 84-85.
 2. Inauguracja Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego, Ruch Prawniczy,
  Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 3, s. 309-310.

III.5. Inne

 1. Recepta na udane zajęcia, Życie Uniwersyteckie, 27.05.2022 r.
 2. Wskazania rejestracyjne – zmiana obwieszczenia tu nie wystarczy.
  RynekZdrowia.pl, 09.01.2012 r.

IV. Konferencje i seminaria (wybór)

 1. II OKN „O kształceniu prawników – między tradycją a innowacyjnością”,
  Uniwersytet Szczeciński (19 I 2022); referat: „Blisko, choć w oddali.
  Kształcenie na odległość i technologia w nauczaniu stacjonarnym
  .
 2. Konferencja „Dobre praktyki kształcenia na odległość”, UAM (9 VII 2021); referat:
  „E-learning po pandemii. Narzędzia pracy zdalnej w nauczaniu stacjonarnym
 3. X Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Uniw. Szczeciński (24-25 V 2021); referat: „Wykładnia celowościowa w postępowaniach lustracyjnych:
  Kazus preambuły
 4. Wykład prof. Martina Krygiera „The Ideal of the Rule of Law and Why it Matters”, Uniwersytet SWPS/Riga Graduate School of Law (25 III 2021);
  komentarz do wystąpienia prof. Martina Krygiera.
 5. Panel ekspercki „Edukacja Cyfrowa w Unii Europejskiej”, UAM (8 III 2021);
  wystąpienie: „Nauczanie zdalne w okresie pandemii. Problemy praktyczne
  i perspektywy rozwoju
 6. III OKN „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”, UAM (7 XII 2019);
  referat: „Sprawiedliwość tranzycyjna z perspektywy filozofii prawa:
  Radbruch, Hart, Fuller
 7. II Polska Konferencja Pamięcioznawcza „Studia nad pamięcią w Polsce i o Polsce”, Uniwersytet Warszawski/Polska Akademia Nauk/Akademia Pedagogiki Specjalnej
  im. Marii Grzegorzewskiej (5-7 XII 2019); referat: „Rozliczenia z przeszłością
  i polityka pamięci w VIII kadencji Sejmu RP
 8. Konferencja „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Polityczność nauki
  i praktyki prawniczej
  ”, Uniwersytet Wrocławski (22-25 IX 2019);
  referat: „Komisja Prawdy i Pojednania RPA z perspektywy badań
  nad politycznością instytucji życia publicznego

 9. Otwarte seminarium w ramach cyklu Potestas Iudicandi, Instytut Filozofii UAM
  (15 III 2019); referat: „Czym jest sprawiedliwość tranzycyjna?
 10. (z M. Hermannem) XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, KUL (23-26 IX 2018); referat: „O typach koncepcji wykładni prawa. Powrót do dyskusji
 11. Konferencja „Konstytucja USA – teoria i praktyka”, UAM (7 IX 2018);
  referat: „Oryginalizm. Teoria, praktyka, krytyka
 12. (z M. Hermannem) Konferencja „American Legal, Political and Economic
  Thought
  ”, UAM (11 V 2018); referat: „American Concepts of Legal
  Interpretation from the Perspective of Polish Theory of Law
 13. Konferencja „Współczesne teorie sprawiedliwości”, Fundacja Societas et Ius
  (18-19 I 2018); referat: „Współczesne koncepcje sprawiedliwości tranzycyjnej
 14. (z M. Wojciechowskim) 44. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa
  Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Poznań (9-12 X 2017);
  referat: „Praktyka UKE w postępowaniach o dostęp do nieruchomości
  – kto może go uzyskać i na jakich warunkach
 15. VIII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Uniw. Zielonogórski (3-5 IX 2017); referat: „Materiały legislacyjne, ratio legis i koncepcja prawodawcy racjonalnego
 16. 2017 IVR World Congress “Peace based on Human Rights”, Uniwersytet
  w Lizbonie, Portugalia (16-21 VII 2017); referat „Legislative History,
  Ratio Legis and the Concept of the Rational Legislator
 17. PPSY International Seminar “Transitional Justice: Between Redemption
  and Retribution
  ”, Uniwersytet Łódzki (6 VI 2017); referat: „Towards Theory. Transitional Justice and Analytic Philosophy
 18. 9th CEE Forum: Democracy, Academia and the Political, Uniwersytet
  Wrocławski (27-28 IV 2017); referat: „Education and Democratic Values
  from a Transitional Justice Perspective

 19. XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Wrocławski (18-21 IX 2016); referat: „Wykładnia prawa w okresie transformacji ustrojowej
 20. VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, UAM (6-9 IX 2015); referat:
  Wpływ filozofii ubuntu na rozliczenia z przeszłością i prawa socjalne w RPA
 21. XXI Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
  (14-17 IX 2014); referat: „Zasada demokratycznego państwa prawa w okresie transformacji ustrojowej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw
  Europy Środkowo-Wschodniej
 22. ISA Human Rights Joint Conference, Kadir Has Üniversitesi, Stambuł
  (16-18 VI 2014); referat: „Gaining the knowledge, gaining the power.
  The right to know and democratization
 23. Global-Regional-Local. Institutions, Relations, Networks. Past and future
  of the sociology of law
  , International Institute for the Sociology of Law,
  Onati, Hiszpania (21-23 V 2014); referat: „The transitional justice models
  and the justifications of means of dealing with the past

 24. VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Uniwersytet Warszawski
  (12-14 IX 2013); referat: „Refleksyjność a badania nad sprawiedliwością tranzycyjną
 25. XX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Łódzki (6-9 IX 2012);
  referat „Integracja zewnętrzna prawoznawstwa a badania nad
  sprawiedliwością tranzycyjną

 26. (z F. Szumskim) V Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej,
  Uniwersytet Jagielloński (VI 2012); referat „Reoffending risk
  assessment and parole of a sexual offender

 27. International Conference of Young Scholars, Mykolas Romeris University,
  Wilno (V 2012); referat: „Comparative aspects of transitional justice
 28. (z F. Szumskim) IV Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej,
  Uniwersytet Jagielloński (VI 2011); referat: „The assessment of
  the credibility  of testimony by the psychologist acting as
  an expert witness in the view of judicature of Polish Supreme Court

V. Recenzje wydawnicze

Recenzje wydawnicze dla czasopism naukowych:
– Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna
– Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
– Polish Political Science Yearbook
– Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
– Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy

VI. Granty badawcze i staże naukowe

VI.1. Granty badawcze

11.2018: Program Staży Naukowych realizowanych za granicą przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM w latach 2017-2018
I 2014 – I 2015: Grant badawczy 2013-2014 dla Młodych Naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

VI.2. Staże naukowe

XI 2018: Staż naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kapsztadzkiego (University
of Cape Town
, Republika Południowej Afryki) w ramach projektu „Prawo, moralność
i transformacja ustrojowa. Wpływ koncepcji ubuntu na rozliczenia z przeszłością
i system prawny w Republice Południowej Afryki
”; w trakcie stażu referat
na seminarium dla pracowników Wydziału Prawa UCT pod tytułem
Legal Interpretation during Political Transformation”.

VII. Nagrody i wyróżnienia

2020-2021: Nagroda dydaktyczna „Praeceptor Laureatus” Rektora UAM
2019-2020:
Nagroda dydaktyczna „Praeceptor Laureatus” Rektora UAM
2019-2020:
Nagroda Dziekana WPiA UAM za działalność organizacyjną
na rzecz Wydziału w roku akademickim 2019/2020
2018-2019: Nagroda dydaktyczna „Praeceptor Laureatus” Rektora UAM
2018-2019:
Nagroda Dziekana WPiA UAM za działalność organizacyjną
na rzecz Wydziału w roku akademickim 2018/2019
2017-2018:
Nagroda Dziekana WPiA UAM za działalność organizacyjną
na rzecz Wydziału w roku akademickim 2017/2018
2017:
Nagroda indywidualna Rektora UAM III stopnia za osiągnięcia naukowe
I 2013:
III miejsce w I Ogólnopolskim Turnieju Negocjacyjnym Krajowej Rady Radców Prawnych dla aplikantów radcowskich

V 2011: wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka
X 2010: wyróżnienie w Konkursie im. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace
magisterskie obronione na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
w roku akademickim 2009/2010

VIII. Inne kursy, szkolenia, certyfikaty

XI 2010: General Course on Intellectual Property, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization)
VI 2005: Certificate of Proficiency in English (poziom C2), Uniwersytet w Cambridge

IX. Dydaktyka

wykład z przedmiotu logika praktyczna na kierunku administracja; wykład fakultatywny „Państwo prawa wobec problemu rozliczeń z przeszłością” dla studentów prawa, administracji i prawa europejskiego; ćwiczenia i konwersatoria na kierunkach:
prawo, administracja, zarządzanie oraz zarządzanie i prawo w biznesie z przedmiotów: logika, logika praktyczna, logika prawnicza, prawoznawstwo, teoria i filozofia prawa, wprowadzenie do wykładni prawa administracyjnego

wykład fakultatywny „Prawo ochrony zdrowia dla psychologów” dla studentów psychologii (Wydział Nauk Społecznych UAM)

Link do profilu na portalu Academia.edu: TUTAJ.