dr Kalikst Nagel

Praktyka zawodowa: radca prawny

E-mail: kalikst.nagel@amu.edu.pl

Zainteresowania naukowe: prawo konstytucyjne, prawa człowieka, przyrodzona podmiotowość człowieka, wykładnia prawa, prawo cywilne, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane

 

SYLWETKA NAUKOWA

I. Wykształcenie

I 2019: uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UAM; dysertacja „Przyrodzona podmiotowość człowieka. Studium z teorii i filozofii prawa” napisana pod kierunkiem prof. Marka Smolaka;
XI 2012:
ukończone magisterskie studia prawnicze, Wydział Prawa i Administracji UAM; praca magisterska: „Wybrane filozoficznoprawne uwarunkowania prawa do życia nasciturusa” napisana pod kierunkiem dr. hab. Jarosława Mikołajewicza

II. Publikacje

II.1. Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

 1. Inherent dignity of a human being and the principle of a democratic state of law, Przegląd Prawa Publicznego, 2016, nr 5, s. 9-16.
 2. On the meaning of Art. 30 of the Constitution (in the light of Ryszard Sarkowicz’s conceptions of levels of legal interpretation), Przegląd Prawa Publicznego, 2016,
  nr 3, s. 56-63.
 3. On the ontic law of human rights, Przegląd Prawa Publicznego, 2015, nr 6, s. 16-23.
 4. Definicje legalne w procesie wykładni prawa. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego
  z 12 października 2011 r., sygn. II CSK 63/11
  , Studia Prawa Publicznego, 2015,

  nr 2, s. 175-182.
 5. Przyrodzona godność człowieka jako fundament państwa prawa,
  w: M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, Białystok 2015, s. 91-100.
 6. Human rights and the law of human rights: a positive legal regulation
  of an ontic reality
  , Przegląd Prawniczy UAM, 2014, nr 3, s. 213-227.

II.2. Recenzje

 1. Tatiana Chauvin, Homo Iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, ss. 509, ISBN 978-83-255-61-31-4,
  Studia Prawa Publicznego, 2015, nr 2.
 2. Podmiotowość jest sprawą faktu. Recenzja książki Piotra Ściślickiego Prawo
  do życia człowieka w okresie prenatalnym. Analiza w perspektywie prawno kulturowej – ze szczególnym uwzględnieniem doktryny personalizmu chrześcijańskiego
  ,
  Forum Prawnicze, 2013, nr 3, s. 44-46.

II.3. Sprawozdania

 1. „Maciej Zieliński’s conception of legal interpretation” National Academic
  Conference dedicated to Professor Maciej Zieliński, a Scholar and a Teacher,
  Adam Mickiewicz University, Poznań, 19th October 2015,
  Przegląd Prawa Publicznego, 2016, nr 3, s. 121-123.

III. Konferencje naukowe

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo Intertemporalne. Perspektywa teoretyczno-historyczna”, UAM (16-18 V 2016); referat: „Intertemporalne
  aspekty godności człowieka
 2. XXI Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
  (14-17 IX 2014); referat: „Przyrodzona godność człowieka jako fundament
  państwa prawa

IV. Nagrody i wyróżnienia

X 2013: I Nagroda w Konkursie im. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
w roku akademickim 2012/2013

V. Dydaktyka

ćwiczenia i konwersatoria na kierunkach: prawo i administracja z przedmiotów: prawoznawstwo, logika praktyczna, logika prawnicza