mgr Wojciech Rzepiński

Stanowisko: doktorant
Praktyka zawodowa: prawnik

E-mail: wojciech.rzepinski@amu.edu.pl
Dyżury: po wcześniejszym uzgodnieniu

Zainteresowania naukowe: praktyka prawna, filozofia języka


SYLWETKA NAUKOWA

I. Wykształcenie

2018: ukończone magisterskie studia prawnicze, Wydział Prawa i Administracji UAM; praca magisterska: „Problem znaczenia językowego normy prawnej w polskim prawoznawstwie”, napisana pod kierunkiem prof. Marka Smolaka

II. Publikacje

II.1 Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

 1. (z W. Dzięgielewską), What is practical about law? Contemporary legal philosophy on legal practice, w: J. Engberg, Between Text, Meaning and Legal Languages. Linguistic Approaches to Legal Interpretation, Foundations in Language and Law, De Gruyter Mouton, Berlin-Boston, 2023, s. 145-171.
 2. Ascription of content to provisions of the law by judicial practice. Theoretical analysis of the Polish Constitutional Tribunal’s judgments, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, nr 2 (35), 2023, s. 65-76.
 3. (z M. Dybowskim i W. Dzięgielewską), Game analogy in law reconsidered: is evidence at stake?, Synthese 2022, z. 200, nr art. 517.
 4. Konsument w sprawach przeciwko zobowiązanym z weksla po nowelizacjach Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 i 2021 r., Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 06/2022, s. 34-42.
 5. (z T. Sójką) Zmiana administratora zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz obligatariuszyMonitor Prawa Bankowego, 2019, z. 10, s. 69-79.
 6. Znaczenie językowe normy prawnej w poznańsko-szczecińskiej szkole teorii prawa w świetle pragmatyzmu analitycznego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, z. 1, s. 27-41.

II.2 Sprawozdania

 1. Odnowienie doktoratu Profesora Macieja Zielińskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2020, z. 1, s. 305-306.

III. Konferencje naukowe

 1. XI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Biorąc prawa podmiotowe poważnie” (7-10 X 2023); tytuł referatu: Dwa wymiary praktyczności praw podmiotowych
 2. 2022 IVR World CongressJustice, Community and Freedom”, Dimitrie Cantemir Christian University w Bukareszcie, Rumunia (3-8 VII 2022); referat „Attitudes Specific to Legal Practice and How to Find Them?” w trakcie zorganizowanego wraz z mgr. Weroniką Dzięgielewską (UAM) panelu roboczego “Intersections of the Practices: Linguistic, Social, Legal”
 3. 2022 IVR World CongressJustice, Community and Freedom”, Dimitrie Cantemir Christian University w Bukareszcie, Rumunia (3-8 VII 2022); referat „Legal practice” as a part of the European Court of Justice’s vocabulary w trakcie zorganizowanego przez dr. Macieja Dybowskiego (UAM) oraz dr Verenę Klappstein (Uniwersytet w Passau) panelu roboczegoLanguages of the law: vocabularies and uses
 4. Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa, Stanowić prawo – Stosować język, organizowana przez Koło Naukowe Legilingwistów UAM (12 V 2022); tytuł referatu: Pojęcie „praktyka” w polskich aktach normatywnych
 5. 5th ILLA General Conference, Language and Law in the Age of Migration, Uniwersytet w Alicante, Hiszpania (7-9 IX 2021); tytuł referatu: In Search of the Basic Unit of a Legal Practice
 6. X Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Teoretyczne i praktyczne aspekty wykładni prawa (24-25 V 2021); tytuł referatu: Nadawanie treści przepisom przez praktykę stosowania prawa. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
 7. 2019 IVR World Congress, Dignity, Democracy, Diversity, Uniwersytet w Lucernie, Szwajcaria (7-12 VII 2019); tytuł referatu: Does the Truth Matter? Some Philosophical Remarks on Evidence in Law
 8. KonferencjaStulecie Poznańskiego Wydziału Prawa. Czesława Znamierowskiego wkład do rozwoju polskiej teorii prawaUAM (15 V 2019), referat:Co wnosi do refleksji o prawie Czesława Znamierowskiego koncepcja życzliwości powszechnej?
 9. Konferencja „Evidence in Law and Ethics”, UJ (4-5 IV 2019); referat (wraz z M. Dybowskim i W. Dzięgielewską): Reclaiming Evidence – On Exchanging Reasons in Legal Practice
 10. Konferencja „Poznańska teoria prawa. Recepcja i polemiki”, UAM (2 VI 2017); referat: „Pojęcie znaczenia. Od szkoły lwowsko-warszawskiej do poznańskiej teorii prawa”
 11. Konferencja „Ius suum cuique – XX lat Koła Naukowego Utriusque Iuris”, Uniwersytet Warszawski (26-27 V 2017); referat: „Margin of appreciation jako narzędzie ingerencji w ideę uniwersalnych praw człowieka”.
 12. Konferencja „Sfera publiczna i sfera prywatna w XXI wieku”, UAM (Obrzycko, 21-23 IV 2017); referat: „Prawo w dobie post-prawdy”
 13. Konferencja „Kary okrutne i wymyślne – perspektywy (poza)prawne”, UAM (12 IV 2017); referat: „Czesława Znamierowskiego ujęcie winy i odpowiedzialności
 14. Konferencja „Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych. Teoria i praktyka u progu XXI wieku”, SWPS Poznań (13 I 2017); referat: „Cele prawodawcy jako racje jednostki do działania. Ujęcie filozoficzne
 15. (z W. Dzięgielewską) Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne „Demokracja Praworządność-Sprawiedliwość”, UAM (Ciążeń, 1-3 VII 2016); referat: „Niekonkluzywność aksjologiczna a dobro wspólne
 16. (z W. Dzięgielewską) Konferencja „Teoria jako praktyka. Zagadnienia teoretycznoprawne”, (UAM, 3 VI 2016); referat: Prawodawstwo jako proces wymiany racji
 17. Konferencja „Smart city”, UAM (20 V 2016); referat: „Prawne problemy ochrony prywatności a smart grid”.
 18. Konferencja „Prawne i etyczne problemy współczesnej filozofii społecznej”, Uniw. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/Uniwer. Opolski (16 IV 2016); referat: „Życzliwość powszechna w myśli Czesława Znamierowskiego”.
 19. Konferencja „Wykładnia prawa. Zagadnienia teoretycznoprawne, filozoficznoprawne i dogmatycznoprawne”, Uniwersytet Szczeciński  (12 IV 2016); referat: „Jeszcze raz o bezpośrednim rozumieniu tekstu prawnego”
 20. Konferencja „Interculturalism, religious freedom, political community”, University of Navarra, Pampeluna, Hiszpania (21 X 2015); referat „Religious symbols and public space”.
 21. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności”, UMK w Toruniu (11 III 2015); referat: „Pierwsza zasada moralności i prawa naturalnego i jej konsekwencje na gruncie Traktatu o prawie Tomasza z Akwinu”.
 22. Konferencja „Globalization and Law”, University of Navarra, Pampeluna, Hiszpania (28 X 2014); referat „The presence of the religious symbols in the public space”.

III. Koła naukowe i działalność organizacyjna

III.1. Koła naukowe

2014-2018: Koło Naukowe Teorii i Filozofii Prawa im. Zygmunta Ziembińskiego; członek-założyciel; w latach 2015-2018: Prezes Koła

III.2. Samorząd Studencki

2014-2015: członek Rady Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UAM

IV. Projekty badawcze i staże naukowe

IV.1. Projekty badawcze

 1. 2022 – …: Członek zespołu badawczego w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki – Preludium 20, tytuł projektu: „Semantyczna analiza racji w sytuacjach prawnych”, (2021/41/N/HS5/02507).
 2. 2020 – …: Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki – Preludium 17; tytuł projektu: „Inferencjalizm ustaleń faktycznych w procesie stosowania prawa„, (UMO-2019/33/N/HS5/01418).

IV.2. Staże naukowe

 1. Visting Researcher, Tarello Institute for Legal Philosophy, Genua (9 – 24 lipca 2022 r.)
 2. Visiting Scholar, Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati (4 – 25 lipca 2021 r.).

V. Nagrody i wyróżnienia

2021-2022: Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów
2020-2021:
Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów
2018: Finalista XIII edycji Konkursu EYe on Tax
2017-2018: Stypendium Rektora dla najlepszych studentów II stopnia

2016-2017: Stypendium Rektora dla najlepszych studentów II stopnia
2015-2016: Stypendium Rektora dla najlepszych studentów III stopnia