mgr Wojciech Rzepiński

Stanowisko: doktorant
Praktyka zawodowa: prawnik

E-mail: wojciech.rzepinski@amu.edu.pl
Dyżury: wtorek 13.00 – 14.00 p. 202 CI

Zainteresowania naukowe: dowodzenie a prawo, filozofia języka, metaaksjologia i aksjologia prawa, prawo a tzw. czwarta rewolucja przemysłowa


SYLWETKA NAUKOWA

I. Wykształcenie

2018: ukończone magisterskie studia prawnicze, Wydział Prawa i Administracji UAM; praca magisterska: „Problem znaczenia językowego normy prawnej w polskim prawoznawstwie”, napisana pod kierunkiem prof. Marka Smolaka

II. Publikacje

II.1 Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

 1. (z T. Sójką) Zmiana administratora zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz obligatariuszyMonitor Prawa Bankowego, 2019, z. 10, s. 69-79.
 2. Znaczenie językowe normy prawnej w poznańsko-szczecińskiej szkole teorii prawa w świetle pragmatyzmu analitycznego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, z. 1, s. 27-41.

III. Konferencje naukowe

 1. 2019 IVR World Congress, Dignity, Democracy, Diversity, Uniwersytet w Lucernie, Szwajcaria (7-12 VII 2019); tytuł referatu: Does the Truth Matter? Some Philosophical Remarks on Evidence in Law
 2. KonferencjaStulecie Poznańskiego Wydziału Prawa. Czesława Znamierowskiego wkład do rozwoju polskiej teorii prawaUAM (15 V 2019), referat:Co wnosi do refleksji o prawie Czesława Znamierowskiego koncepcja życzliwości powszechnej?
 3. Konferencja „Evidence in Law and Ethics”, UJ (4-5 IV 2019); referat (wraz z M. Dybowskim i W. Dzięgielewską): Reclaiming Evidence – On Exchanging Reasons in Legal Practice
 4. Konferencja „Poznańska teoria prawa. Recepcja i polemiki”, UAM (2 VI 2017); referat: „Pojęcie znaczenia. Od szkoły lwowsko-warszawskiej do poznańskiej teorii prawa”
 5. Konferencja „Ius suum cuique – XX lat Koła Naukowego Utriusque Iuris”, Uniwersytet Warszawski (26-27 V 2017); referat: „Margin of appreciation jako narzędzie ingerencji w ideę uniwersalnych praw człowieka”.
 6. Konferencja „Sfera publiczna i sfera prywatna w XXI wieku”, UAM (Obrzycko, 21-23 IV 2017); referat: „Prawo w dobie post-prawdy”
 7. Konferencja „Kary okrutne i wymyślne – perspektywy (poza)prawne”, UAM (12 IV 2017); referat: „Czesława Znamierowskiego ujęcie winy i odpowiedzialności
 8. Konferencja „Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych. Teoria i praktyka u progu XXI wieku”, SWPS Poznań (13 I 2017); referat: „Cele prawodawcy jako racje jednostki do działania. Ujęcie filozoficzne
 9. (z W. Dzięgielewską) Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne „Demokracja Praworządność-Sprawiedliwość”, UAM (Ciążeń, 1-3 VII 2016); referat: „Niekonkluzywność aksjologiczna a dobro wspólne
 10. (z W. Dzięgielewską) Konferencja „Teoria jako praktyka. Zagadnienia teoretycznoprawne”, (UAM, 3 VI 2016); referat: Prawodawstwo jako proces wymiany racji
 11. Konferencja „Smart city”, UAM (20 V 2016); referat: „Prawne problemy ochrony prywatności a smart grid”.
 12. Konferencja „Prawne i etyczne problemy współczesnej filozofii społecznej”, Uniw. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/Uniwer. Opolski (16 IV 2016); referat: „Życzliwość powszechna w myśli Czesława Znamierowskiego”.
 13. Konferencja „Wykładnia prawa. Zagadnienia teoretycznoprawne, filozoficznoprawne i dogmatycznoprawne”, Uniwersytet Szczeciński  (12 IV 2016); referat: „Jeszcze raz o bezpośrednim rozumieniu tekstu prawnego”
 14. Konferencja „Interculturalism, religious freedom, political community”, University of Navarra, Pampeluna, Hiszpania (21 X 2015); referat „Religious symbols and public space”.
 15. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności”, UMK w Toruniu (11 III 2015); referat: „Pierwsza zasada moralności i prawa naturalnego i jej konsekwencje na gruncie Traktatu o prawie Tomasza z Akwinu”.
 16. Konferencja „Globalization and Law”, University of Navarra, Pampeluna, Hiszpania (28 X 2014); referat „The presence of the religious symbols in the public space”.

III. Koła naukowe i działalność organizacyjna

III.1. Koła naukowe

2014-2018: Koło Naukowe Teorii i Filozofii Prawa im. Zygmunta Ziembińskiego; członek-założyciel; w latach 2015-2018: Prezes Koła

III.2. Samorząd Studencki

2014-2015: członek Rady Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UAM

IV. Projekty badawcze

 1. 2020 – …: Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki – Preludium 17; tytuł projektu: „Inferencjalizm ustaleń faktycznych w procesie stosowania prawa„, (UMO-2019/33/N/HS5/01418).

V. Nagrody i wyróżnienia

2018: Finalista XIII edycji Konkursu EYe on Tax
2017-2018: Stypendium Rektora dla najlepszych studentów II stopnia

2016-2017: Stypendium Rektora dla najlepszych studentów II stopnia
2015-2016: Stypendium Rektora dla najlepszych studentów III stopnia