mgr Michał Wieczorkowski

Stanowisko: doktorant w Szkole Doktorskiej UAM

# ORCID: 0000-0002-1534-7109
E-mail: michal.wieczorkowski@amu.edu.pl

Zainteresowania naukowe: wykładnia prawa, obiektywność prawa, analityczna filozofia języka,
nieostrość semantyczna, rozumowanie prawnicze


SYLWETKA NAUKOWA

I. Wykształcenie

VII 2019: ukończone magisterskie studia prawnicze, Wydział Prawa i Administracji UAM; praca magisterska: „Status dyrektyw interpretacyjnych na gruncie derywacyjnej koncepcji wykładni tekstu prawnego w świetle paradoksu sceptycznego
L. Wittgensteina
”, napisana pod kierunkiem prof. Marka Smolaka

X 2018: ukończone licencjackie studia filozoficzne, Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Filozofii; praca licencjacka: „Polskie koncepcje wykładni tekstu prawnego
a neopragmatyzm Stanleya Fisha
”, napisana pod kierunkiem dr Tomasza Raburskiego

II. Pełnione funkcje

od VII 2018 do VII 2019: Prezes KN Teorii i Filozofii Prawa
im. Zygmunta Ziembińskiego UAM

III. Publikacje

II.1 Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

 1. Państwo prawa na gruncie filozofii politycznej Immanuela Kanta – dwie interpretacje, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2019, nr 1, s. 108-124.
 2. Nowożytne przeobrażenia systemu karnego według Michela Foucaulta,
  w: J. Piskorski (red.), Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego,
  C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 35-60.
 3. Problem aktywizmu i prawotwórstwa sędziowskiego w świetle współczesnych teorii interpretacji, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, nr 2, s. 169-200.
 4. Habermas vs Fish – pytanie o możliwość porozumienia międzykulturowego,
  Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, 2018, nr 1, s. 111-133.
 5. Pytanie o kryterium poprawności wykładni prawa w świetle neopragmatyzmu Stanley’a Fisha, w: P. Szymczyk, M. Maciąg (red.), Historia i polityka w ujęciu filozoficznym, Tygiel, Lublin 2018, s. 61-80.
 6. Kara śmierci a VIII poprawka do Konstytucji USA w świetle sporu oryginalizmu
  z doktryną living Constitution,
  w: Ł. Święcicki (red.), Przestępstwo i kara w myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej, Von Borowiecky, Radzymin 2018, s. 129-154.
 7. Postprawda jako skutek kryzysu oświeceniowego Rozumu, w: T.W. Grabowski
  i in. (red.), Postprawda. Spojrzenie krytyczne, Ignatianum, Kraków 2018, s. 253-279.
 8. Doktryny interpretacji Konstytucji USA w świetle neopragmatyzmu Stanley’a Fisha, w: M. Urbańczyk, Ł. Bartosik, M. Tomczak (red.), Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna – zagadnienia wybrane (tom I), ArchaeGraph,
  Poznań-Łódź 2018, s. 229-247.

IV. Konferencje naukowe (wybrane)

 1. 2022 IVR World CongressJustice, Community and Freedom”, Dimitrie Cantemir Christian University w Bukareszcie, Rumunia (3-8 VII 2022); referat „Canons of construction in the legal practice in the light of the skeptical solution” w trakcie zorganizowanego przez mgr Weronikę Dzięgielewską i mgr. Wojciecha Rzepińskiego (UAM) panelu roboczego “Intersections of the Practices: Linguistic, Social, Legal”
 2. Konferencja „Kolokwia Mogileńskie”, Fundacja Societas et Ius (17-18 V 2019);
  referat: „Paradoks sceptyczny Wittgensteina a problem reguł w prawie
 3. Konferencja „Republikanizm jako idea i forma polityczna”, Fundacja Societas
  et Ius (22-23 V 2018); referat: „Idea republikanizmu w filozofii politycznej
  Immanuela Kanta”
 4. XIV Międzynarodowa Konferencja Studencka „Politics & Society in CEE”,
  Uniwersytet Wrocławski (22.05.2018); referat: „Trust in the courts – sources
  of the crisis and its possible solutions
 5. Konferencja „Komunikacja w sferze Publicznej”, UAM (18-20 V 2018);
  referat: „Niklasa Luhmanna koncepcja prawa jako systemu autopoietycznego
 6. Ogólnopolski Zjazd Karnistów „Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego”, UAM (18 V 2018); referat: „Znaczenie i charakter przeobrażeń systemu karnego
  w czasach nowożytnych według Michela Foucault
 7. Konferencja „Współczesne teorie sprawiedliwości”, Fundacja Societas et Ius
  (18-19 I 2018); referat: „Pojęcie sprawiedliwości w Jacquesa Derridy ujęciu prawa
 8. Konferencja „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”, UAM
  (12 XII 2018); referat: „Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie
  w świetle orzecznictwa ETPCz
 9. Konferencja „O egzystencji”, UAM (9-10 VI 2017); referat:
  Wolność podmiotu w filozofii Mikołaja Bierdiajewa
 10. Konferencja „Postprawda w dyskursie publicznym”, Akademia Ignatianum
  8-9 VI 2017); referat: „Postprawda jako efekt kryzysu oświeceniowego Rozumu
 11. Konferencja „W stronę wspólnotowości”, Uniwersytet Jagielloński (2-4 VI 2017); referat: „Rola i znaczenie wspólnot interpretacyjnych w myśli Stanley’a Fisha
 12. Konferencja „Poznańska teoria prawa. Recepcja i polemiki”, UAM
  (2 VI 2017); referat: „Figura racjonalnego prawodawcy w kontekście
  sporu o tzw. aktywizm sędziowski
 13. Konferencja „Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury”,
  AJD w Częstochowie (25 V 2017); referat: „Czy należy bać się anarchizmu interpretacyjnego? Refleksja wokół natury procesu interpretacji
 14. Konferencja „Filozofie i teologie. Historia powiązań, waśni i współpracy”, Uniwersytet Śląski (15 V 2017); referat: „Lwa Szestowa program filozofii adogmatycznej jako teologiczny projekt antyfilozofii
 15. Konferencja „Wielość kultur: między dialogiem a konfliktem. Nauka-kultura-polityka”, UJK w Kielcach (12 V 2017); referat: „Możliwość konsensusu międzykulturowego w świetle neopragmatyzmu Stanley’a Fisha
 16. Konferencja „Komparatystyka prawnicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych”, Uniwersytet Toruński (5-7 IV 2017); referat: Amerykańskie
  modele interpretacji prawa a koncepcja derywacyjnej wykładni prawa
  w świetle ogólnych teorii interpretacji
 17. Konferencja „XX-lecie Konstytucji RP”, Uniwersytet Warszawski (24 III 2017); referat: „Pytanie o charakter działalności TK w kontekście sporu o tzw. aktywizm sędziowski
 18. Konferencja „Humanizm – Antyhumanizm”, UAM (20-21 V 2016);
  referat: „Człowiek jako »zwierzę samointerpretujące się«
  – Charlesa Taylora odpowiedź na „śmierć człowieka
 19. Konferencja „Utopie postępu. Sztuka – Filozofia – Polityka”, UAM (20 V 2016); referat: „Karla Löwitha krytyka filozofii dziejów
 20. Konferencja „Wykładnia prawa. Zagadnienie teoretycznoprawne,
  filozoficznoprawne i dogmatycznoprawne
  ”, Uniwerytet Szczeciński (12 IV 2016); referat: „Wykładnia prawa a hermeneutyka w ujęciu Hansa-Georga Gadamera
 21. Konferencja Międzynarodowa „Interculturalism, religious freedom,
  politicial community
  ”, Uniwersytet Nawarry (21 X 2015);
  referat: “What is wrong with non-human persons in law?

V. Granty badawcze

VIII 2019 – VIII 2023: Diamentowy Grant (projekt pt. „Kierowanie się regułą.
Status reguł interpretacyjnych w praktyce stosowania prawa
w świetle paradoksu sceptycznego Wittgensteina
”)

VI. Nagrody i wyróżnienia

XI 2020: I Nagroda w Konkursie im. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020
2017-2018: Stypendium Rektora dla najlepszych studentów I stopnia
2016-2017: Stypendium Rektora dla najlepszych studentów II stopnia
2015-2016: Stypendium Rektora dla najlepszych studentów III stopnia

Link do profilu na portalu Academia.edu: TUTAJ.